Študijný odbor

Katolícka teológia

Skupina:

humanitné vedy a umenie

Podskupina:

humanitné vedy

Oblasť výskumu:

humanitné vedy

Anglický názov študijného odboru:

Catholic Theology

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Katolícka teológia sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 a podľa Apoštolskej konštitúcie Sapientia christiana z roku 1979 študovať

 • v 1. stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
 • v 2. stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 3 roky.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Katolícka teológia alebo v príbuznom študijnom odbore.

Ak si to študijný program vyžaduje, môže sa 1. a 2. stupeň spojiť do jedného celku.

 • v 3. stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky, (pre uchádzačov z príbuzných odborov je nevyhnutné absolvovať diferenčné skúšky), v externej forme 5 rokov. Predpokladá sa, že uchádzač ukončil druhostupňové vysokoškolské štúdium v študijnom odbore 2.1.13 Katolícka teológia alebo v niektorom príbuznom ŠO.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Zdôvodnením potreby študijného odboru Katolícka teológia je jej tradičné postavenie medzi vedami humanitného zamerania. Katolícka teológia je jednou z najstarších vied, má vypracovaný vlastný systém postupov, má vlastnú metódu výskumu, jasne definovaný svoj predmet štúdia a predstavuje univerzálny aparát poznatkov na identifikáciu človeka, sveta a javov vo svete. Všetko sa odvíja od základného pojmu Boha a jeho spôsobu zjavenia sa ľuďom, Odborníci v oblasti katolíckej teológie sprostredkovávajú a učia chápať náuku Katolíckej cirkvi a systematicky ju vysvetľujú a uplatňujú v praxi. V tomto zmysle sa usilujú odpovedať na principiálne otázky života v každej oblasti a usilujú sa o riešenie ľudských problémov vo svetle tejto náuky.

Katolícka teológia predstavuje ucelený systém poznatkov, ktorými vstupuje interdisciplinárne do kontaktu s ostatnými humanitnými vedami, ako je filozofia, história, psychológia, právo, a úzko s nimi spolupracuje. Spolupracuje aj s exaktnými vedami, voči ktorým vystupuje najmä z pozície spoločného hľadania zmyslu skutočnosti.

Katolícka teológia, filozofia, medicína a právo boli absolútne prvými disciplínami, ktoré boli študované a prednášané na stredovekých univerzitách. Aj dnes má katolícka teológia svoje pevné miesto v univerzitnom školstve a jej prítomnosť vo vysokoškolskom vzdelávaní je zárukou integrity vysokého školstva a formácie človeka vôbec.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Katolícka teológia ako ŠO je súčasťou vzdelávacích programov všetkých klasických univerzít humanitného zamerania po celom svete. Ako príklady možno uviesť:

 • Česko - Karlova univerzita - Teologická fakulta (Praha); Palackého universita Olomouc
 • Poľsko - Katolicki Uniwersytet Lubelski; Universytet Jagielonski
 • Rakúsko - Universität Wien
 • Nemecko - Universität Frideritiana München
 • Belgicko - Univerzita vLeuven
 • Maďarsko -Pázmány Péter Katolikus Egyetem v Budapešti
 • Francúzsko - Institut Catholique de Paris
 • Rím (Vatikán) - Teologia: Pontificia Universitá Gregoriana; Pontificia Universitá Lateranense; Pontificia Universitá Salesiana; Pontificia Universitá della Santa Croce

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Za príbuzné študijné odbory voči katolíckej teológii sa považujú nasledovné študijné odbory z podskupiny „humanitné vedy":

 • filozofia
 • etika
 • evanjelická teológia
 • pravoslávna teológia
 • teológia
 • religionistika
 • učiteľstvo akademických predmetov (náboženská výchova - katolícka)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Katolícka teológia má vedomosti z oblasti filozofie,z pedagogiky a psychológie, histórie a je schopný používať ich v otázkach základnej teologickej orientácie a pri riešení s tým súvisiacich úloh.

Hlavným cieľom štúdia odboru katolícka teológia (1. stupeň) je príprava na získanie úplného magisterského vzdelania. Absolventi 1. stupňa vzdelávania v odbore Katolícka teológia majú možnosti uplatnenia v rôznych odvetviach cirkevného a spoločenského života, najmä v humanitných sektoroch, vo verejnej správe aj v súkromnom sektore. Hlavným cieľom štúdia 1. stupňa katolíckej teológie je však smerovanie k nadobudnutiu 2. stupňa vzdelania v odbore katolíckej teológie.Vymedzenie jadra znalostí

(a)  Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na nasledujúci spoločný základ (jadro):

 • dejiny filozofie
 • logika,
 • metafyzika
 • teodicea
 • filozofia poznania
 • metodológia vied
 • filozofická antropológia
 • filozofia prírody
 • etika
 • psychológia
 • pedagogika

Odporúča sa, aby tieto predmety pokryli aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu.

Súčasťou študijného programu je:

 • záverečná práca

(b)  Štátna skúška

 • overenie vedomostí z dejín filozofie a filozofických disciplín,
 • overenie vedomostí zpedagogiky a psychológie,
 • overenie spôsobilosti využívať poznatky obhajobou záverečnej práce.

Určenie obsahu ostatných predmetov štúdia je ponechané na úvod do teologického a humanitného štúdia tak, aby kumulatívna hodnota kreditov študijného programu bola 100% ECTS kreditov.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent magisterského štúdia v odbore Katolícka teológia ovláda do hĺbky teologickú tematiku a vybrané špeciálne metódy a je schopný s využitím ďalších informácií samostatne a tvorivo postupovať pri odbornom spracovaní ktorejkoľvek teoretickej či praktickej otázky v rôznych oblastiach výskumnej činnosti a praxe. Je schopný získavať potrebné informácie z adekvátnych zdrojov údajov na podporu rozhodovania. Je spôsobilý zabezpečovať výučbu teologických predmetov na stredných, resp. na vysokých školách.

Uplatnenie absolventov študijného odboru Katolícka teológia je dané spektrom vedeckýcha spoločenských oblastí, kde sa teológia využíva. Absolventi tohto študijného odboru nájdu uplatnenie predovšetkým v pastoračnej činnosti ako kňazi alebo trvalí diakoni; alebo ako učitelia na strednýcha vysokých školách, tiež ako laickí pracovníci v rôznych oblastiach spoločenského života. Skladba študovaných predmetov umožňuje absolventom dosiahnuť úplne kompatibilné vzdelanie s podobnými študijnými odbormi vo svete, takže ich schopnosti a zručnosti ich kvalifikujú na prípadnú prácu v uvedených oblastiach v krajinách EÚ alebo aj inde vo svete. Na ich zapojenie sa do práce v zahraničí je potrebné splniť iba minimálne adaptačné odborné podmienky. Vďaka univerzálnosti získaného vzdelania budú absolventi dobre pripravení na pružnú adaptáciu v širokom spektre novo vyžadovaných činností.

Predpokladá sa, že časť absolventov bude pokračovať na 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium na získanie hodnosti PhD.) v teologických alebo príbuzných študijných odboroch (porov. sústavu študijných odborov).(a)  Teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti

Predmetom študijného odboru Katolícka teológia sú teórie, metódy a postupy nadobúdania a spracovania informácií, ktoré sú výsledkom tradície vyučovania teológie ako aj najnovších poznatkov v tomto odbore.

Vnadväznosti na znalosti zkresťanskej filozofie aúvodných teologických disciplín z1. stupňa sa v2. stupni nadobúdajú potrebné znalosti zteoretických aj praktických disciplín, najmä zbiblických vied, histórie, fundamentálnej adogmatickej teológie, morálnej apastorálnej teológie. Potrebné je ovládať aj tie poznatky, v ktorých sa špeciálne teoretické apraktické metódy budú využívať.

Študijné programy v študijnom odbore Katolícka teológia orientované na učiteľskú profesiu obsahujú aj špeciálnu didaktiku náboženskej výchovy a praktický výcvik.

Absolventi študijného odboru Katolícka teológia budú:

-          mať teoretické znalosti zo základných teologických disciplín,

-          rozumieť do hĺbky spomenutým disciplínam,

-          pripravení na posvätnú činnosť hlavne v oblasti katechézy a kazateľstva, liturgického kultu a vysluhovania sviatostí,

-          mať schopnosť tvorivo využívať získané poznatky v pastoračnej činnosti alebo vo vyučovaní náboženskej výchovy,

-          mať schopnosť tvorivo pôsobiť v sociálnej a charitatívnej oblasti,

-          vedieť samostatne používať domácu a cudzojazyčnú odbornú literatúru,

-          posudzovať spoločenské javy z pohľadu katolíckej sociálnej náuky,

-          ovládať metódy spoločenskej komunikácie a didaktiky.

Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy znalostí študijného odboru

 • biblická teológia - Starý a Nový zákon
 • cirkevné dejiny
 • fundamentálna a dogmatická teológia
 • morálna a spirituálna teológia, liturgika, sociálna náuka Cirkvi
 • katechetika
 • pastorálna teológia
 • cirkevné právo

Každý študijný program odboru Katolícka teológia (2. stupeň) hlbšie rozvíja aspoň jednu z nosných tém. Odporúča sa, aby každý študijný program odboru Katolícka teológia (2. stupeň) obsahoval predmety z nosných tém tak, aby pokryli aspoň 3/5 ECTS kreditov.

Ďalšie témy jadra znalostí

 • rétorika a homiletika
 • aplikovaná morálna teológia
 • diplomový seminár
 • voliteľné semináre
 • katechetická prax
 • cirkevná hudba

Súčasťou študijných programov je:

 • diplomová práca

Určenie obsahu ostatných predmetov štúdia je ponechané na iniciatívu jednotlivých vysokých škôl pri tvorbe študijných programov rozličného zamerania tak, aby kumulatívna hodnota kreditov študijného programu bola 100% ECTS kreditov.

Štátna skúška

 • ústna skúška: najmenej z troch disciplín (nosných tém), ktoré sa však neprekrývajú so zameraním diplomovej práce
 • obhajoba diplomovej práce

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolventi doktorandského štúdia v odbore Katolícka teológia sú odborníkmi v jednotlivých teologických disciplínach; sú schopní vykonávať samostatne vedecký výskum v rôznych oblastiach katolíckej teológie, originálne a tvorivo aplikovať teologické poznatky a postupy v pastorácii a vo vyučovaní náboženskej výchovy.

Absolvent bude schopný skúmať vzhľadom na charakter svojho odboru pomerne široké spektrum problémov včítane závažných praktických problémov získania a spracovania informácií z rôznych teologických disciplín.

Absolvent sa môže venovať aj iným disciplínam, než sú vyslovene teologické, napr. rôzne spoločenskovedné disciplíny; pastorácii záujmových skupín, vekových kategórií, drogových závislostí a pod.

Absolvent je schopný pôsobiť ako učiteľ katolíckej teológie na vysokej škole a pokračovať v kvalifikačnom raste získaním vedecko-akademických titulov docent a profesor.Teoretické vedomosti absolventa

-          má dobrý prehľad o teoretických základoch katolíckej teológie,

-          má hlboké znalosti v niektorej oblasti týkajúcej sa problematiky jeho dizertačnej práce, včítane oblasti v ktorej katolícku teológiu aplikuje.

Praktické schopností a zručnosti

-          vie použiť primeranú teóriu, praktické postupy  a nástroje na analýzu odborných teologických otázok a spoločenských javov,

-          vie komunikovať s odborníkmi niektorej oblasti spoločenskej praxe a navrhovať im riešenia,

-          vie pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami a využívať ich vo vedeckej      a praktickej činnosti.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

-          vie prezentovať výsledky výskumu v publikáciiách vo vedeckých časopisoch teologického, humanitného a spoločenskovedného a príbuzného zamerania a v odborných alebo vedeckých časopisoch v oblasti, do ktorej teológiu aplikuje,

-          je schopný prezentovať výsledky výskumu na seminároch, konferenciách atď.,

-          je schopný udržiavať kontakt s vedeckým vývojom v užšom zameraní svojej dizertačnej práce,

-          je schopný vykonávať základnú pedagogickú činnosť na vysokých školách.

Vymedzenie jadra znalostí

(a)  Nosné témy znalostí študijného odboru

 • biblická teológia a cirkevné dejiny
 • fundamentálna a dogmatická teológia
 • morálna teológia a spiritualita
 • praktická teológia

(b)  Štátna dizertačná skúška

Dizertačná skúška z oblasti poznania vymedzenej študijným programom a individuálnym študijným plánom s obhajobou dizertačnej práce

(c)Indikátory študijného odboru

Študijné programy odboru Katolícka teológia obsahujú študijnú a vedeckú časť v pomere 1:2.

História opisov

Späť