Študijný odbor

História

Skupina:

humanitné vedy a umenie

Podskupina:

humanitné vedy

Oblasť výskumu:

historické vedy a etnológia

Anglický názov študijného odboru:

History

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor HISTÓRIA sa môže podľa sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať

  • v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky,
  • v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky,
  • v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou interného štúdia 3 roky.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

1.stupeň

-v bakalárskom stupni štúdia poslucháč musí zvládnuť základné faktografické, teoreticko-metodologické a praktické znalosti v odbore,

-ich zvládnutie sa preverí pri ústnej bakalárskej skúške a obhajobe bakalárskej práce,

-vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré študent získa v tomto stupni štúdia, sú nevyhnutným východiskom pre pokračovanie v magisterskom stupni.

2.stupeň

-v magisterskom stupni štúdia (v nadväznosti na bakalársky stupeň) sa prehlbujú teoreticko-metodologické a praktické schopnosti pre kvalitné vykonávanie profesie historika,

-vedomosti a zručnosti poslucháč rozvíja v konkrétnych rozširujúcich disciplínach zo slovenských a všeobecných dejín,

-svoje schopnosti prezentuje okrem ústnej štátnej záverečnej skúšky aj v diplomovej práci.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

História je jedna z kľúčových humanitných disciplín, ktorá svojou gnozeologickou aj výchovnou stránkou ovplyvňuje formovanie študentov vo všetkých stupňoch graduálneho i celoživotného vzdelávania. Svojím osobitým obsahom prispieva nielen k vzdelaniu a kultivovaniu celej populácie, ale vedie jednotlivca k vlastenectvu, národnej a občianskej hrdosti, k úcte k tradíciám jednotlivých regiónov i zjednotenej Európy.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

História sa ako odbor študuje na všetkých univerzitách s tradičnou štruktúrou:

-Česká republika - Karlova Univerzita v Prahe, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Palackého Olomouc

-Maďarsko - Univerzita Lóránda Eötvösa Budapešť, Univerzita Józsefa Attilu Szeged

-Poľsko - Jagiellonská univerzita Krakov (samostatná Historická fakulta)

-Rakúsko - Univerzita Viedeň, Univerzita Graz, Univerzita Salzburg

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

-         učiteľstvo akademických predmetov: dejepis (1.1.1.)

-         archeológia (2.1.26)

-         archívnictvo (2.1.11)

-         muzeológia (2.1.25)

Učiteľstvo akademických predmetov: dejepis (1.1.1) - pripravuje poslucháčov ako učiteľov predmetu dejepis na druhom stupni základných škôl, prvom stupni osemročných gymnázií a na stredných školách všetkých typov. Budúci učitelia v porovnaní s poslucháčmi študijného odboru 2.1.7. História absolvujú aj pedagogicko-psychologickú a didaktickú prípravu. Naproti tomu poslucháči študijného odboru História (2.1.7) získavajú širšie a hlbšie teoreticko-metodologické i profesionálne znalosti v odbore.

Ostatné príbuzné študijné odbory majú samostatné učebné plány vychádzajúce z odlišného predmetu výskumu so zameraním na:

-         prehistóriu (archeológia)

-         pomocné vedy historické a archívna teória a prax (archívnictvo)

-         zhromažďovanie, uchovávanie a sprístupňovanie hmotných pamiatok (muzeológia)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru HISTÓRIA (1. stupeň) sú schopní vykonávať základné pracovné postupya dokumentačné činnosti v povolaniach: múzejný a galerijný pracovník, pracovník historických knižníc, pamiatkových ústavov a pod., prípadne odborné práce vo vedeckých inštitúciách.(a)  Teoretické vedomosti

Absolventi odboru HISTÓRIA (1. stupeň) získajú poznatky z propedeutických historických disciplín a základné poznatky z kľúčových etáp vývoja ľudskej spoločnosti.

(b)  Praktické schopnosti

Absolventi odboru HISTÓRIA (1. stupeň) dokážu aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi (dokumentačná, osvetová, odborná a i. činnosť) a spoľahlivo sa orientovať v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Zvládnu koncipovanie odborných textov (na úrovni bakalárskej práce).

(c)  Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolventi odboru HISTÓRIA (1. stupeň) sú schopní samostatne riešiť úlohy a zároveň tvorivo spolupracovať v pracovných tímoch s pracovníkmi činnými v príbuzných povolaniach (archeológmi, historikmi umenia, etnografmi a pod.). Majú predpoklady pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia.

Vymedzenie jadra znalostí

(a)  Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

-         úvod do štúdia dejepisu

-         historický proseminár

-         jazyk prameňov

-         pravek Európy

-         klasické pomocné vedy historické

-         dejiny staroveku

-         všeobecné dejiny I. - V.

-         slovenské dejiny I. - V.

(b)  Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

-         dejiny európskeho umenia

-         paleografia pre historikov

-         dejiny správy pre historikov

-         historická geografia pre historikov

(c)  Štátna skúška

-         obhajoba záverečnej bakalárskej práce

-         komisionálna ústna skúška z oblasti poznania študijného odboru HISTÓRIA (slovenské a všeobecné (svetové) dejiny v rozsahu 1. stupňa štúdia)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi odboru HISTÓRIA (2. stupeň) sú pripravení pracovať ako kvalifikovaní odborníci (historici) vo vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúciách (SAV, univerzity a vysoké školy),v kultúrno-spoločenských zariadeniach zameraných na organizačnú, propagačnú a osvetovú činnosť (agentúry, vydavateľstvá, fondy, spolky, domy kultúry), ďalej v masmédiách (publicistika, odborní redaktori v rozhlase, televízii a periodikách), ako aj v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (ochrana kultúrneho dedičstva).(b) Teoretické vedomosti

Absolventi odboru HISTÓRIA (2. stupeň) majú rozsiahle poznatky z kľúčových etáp vývoja ľudskej spoločnosti, solídne teoreticko-metodologické a metodické znalosti, ktoré sú predpokladom pre kvalitné vykonávanie profesie historika. Vedomosti a zručnosti poslucháč rozvíja v konkrétnych rozširujúcich disciplínach zo slovenských a všeobecných dejín. V priebehu koncipovania diplomovej práce sa stáva špecialistom na konkrétnu problematiku (téma diplomovej práce).

(c) Praktické schopnosti

Absolventi odboru HISTÓRIA (2. stupeň) dokážu aplikovať získané faktografické a teoreticko-metodologické znalosti z historiografie pri riešení výskumného problému v historickom bádaní a výsledky výskumu publikovať v podobe vedeckého textu.

(d) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolventi odboru HISTÓRIA (2. stupeň) sú schopní:

-        uplatniť sa ako kvalifikovaní odborníci v oblasti historických vied,

-        kooperovať ako členovia pracovného tímu,

-        pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania,

-        udržiavať kontakt s najnovšími trendmi vo svojom odbore.

Vymedzenie jadra znalostí

(a) Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

-        dejepisectvo strednej Európy

-        jazyk prameňov

-        konkrétne rozširujúce disciplíny zo slovenských a všeobecných politických, hospodárskych a sociálnych dejín antického sveta, stredoveku, novoveku, 20. storočia

(b) Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

-        špecializované kurzy a semináre súvisiace s témou diplomovej práce

-        špecializované kurzy z teórie a metodológie dejín

(c) Štátna skúška

-        obhajoba diplomovej práce

-        ústna štátna záverečná skúška z oblasti poznania študijného odboru HISTÓRIA (v rozsahu 2. stupňa štúdia)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť