Študijný odbor

Filozofia

Skupina:

humanitné vedy a umenie

Podskupina:

humanitné vedy

Oblasť výskumu:

humanitné vedy

Anglický názov študijného odboru:

Philosophy

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor FILOZOFIA sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č.2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať

 • v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
 • v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore FILOZOFIA.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru FILOZOFIA sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa povolania zodpovedajúce činnosti tímového, prípadne samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka v nasledovných inštitúciách a zariadeniach:

1. stupeň

-          vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,

-          organizácie a inštitúcie tretieho sektora,

-          inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),

-          kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,

-          redakcie odborných a spoločenských časopisov,

-          vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,

-          politické inštitúcie,

-          štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov"),

-          masmédiá.

2. stupeň

-          spoločenskovedne orientované výskumné organizácie a inštitúcie,

-          vzdelávacie inštitúcie nevysokoškolského typu,

-          vzdelávacie inštitúcie vysokoškolského typu - vysokoškolský učiteľ (lektor, asistent),

-          vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,

-          organizácie a inštitúcie tretieho sektora,

-          inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),

-          kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,

-          redakcie odborných a spoločenských časopisov,

-          vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,

-          politické inštitúcie,

-          štátna správa (oblasť „ľudských zdrojov"),

-          masmédiá.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Súčasný svet zápasí s neustále narastajúcim množstvom reálnych problémov, ktoré už nie je možné zvládnuť a riešiť z pozície a z možností jednej špecifickej oblasti poznania (špeciálneho vedného odboru), ba dokonca už ani koordinovanou spoluprácou viacerých špecifických oblastí poznania (interdisciplinárne odbory). Táto situácia naznačuje potrebu nových civilizačných projektov, nových hodnotových preferencií, ktoré by mali spoluurčovať smerovanie budúceho života ľudí ako nositeľov týchto hodnôt     a preferencií. Pri zrode týchto vízií, ako aj pri nevyhnutnej reflexii a analýze aktuálnych problémov súčasnej spoločnosti, pripadá filozofii špecifická úloha  nezastupiteľná konkrétnymi špeciálno-vednými disciplínami: hájiť a presadzovať ich primárne ľudský (humánny) rozmer. Filozofia je tou disciplínou, ktorá skúma a odhaduje strategické smerovanie dnešnej spoločnosti. Hlavne v tomto aspekte je jej úloha nezastupiteľná.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

 • Česká republika - FF MU Brno; FF UK Praha

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • etika
 • estetika
 • učiteľstvo akademických predmetov - filozofia / náuka o spoločnosti

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent odboru FILOZOFIA (1.stupeň) má znalosti zodpovedajúce základnej problematike, pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia. Rozsah a hĺbka jeho znalostí ho oprávňuje pokračovať v štúdiu odboru (2. stupeň – Mgr.), prípadne v štúdiu 2. stupňa (Mgr.) príbuzných odborov (ak to umožňujú ich študijné programy), alebo vykonávať povolania v horeuvedených oblastiach.V súvislosti s konkrétnymi problémami je schopný: identifikovať im zodpovedajúcu špecifickú oblasť; uviesť a objasniť už použité alebo štandardne používané spôsoby ich riešenia; adaptovať a aplikovať tieto riešenia v konkrétnych praktických podmienkach problému. Absolvent je schopný samostatne formulovať a analyzovať problémy, kriticky zhodnotiť ich možné riešenia.(b) Teoretické vedomosti 

Absolvent odboru FILOZOFIA (1.stupeň):

 • chápe základné problémové členenie problematiky FILOZOFIE a rozumie mu,
 • zvláda základný pojmový a kategoriálny aparát filozofie,
 • má znalosti o hlavných systémoch, školách, smeroch, prúdoch, problémoch a postavách v dejinách filozofie od staroveku až po súčasnosť,
 • má základné poznatky z jednotlivých relatívne samostatných oblastí filozofického myslenia (etika, sociálna a politická filozofia, epistemológia, metafyzika),
 • má prehľad o elementárnych postupoch a metódach riešenia teoretických problémov (logika a filozofia vedy).

(c) Praktické schopnosti a zručnosti 

Absolvent odboru FILOZOFIA (1.stupeň):

 • špecifikovať konkrétny praktický problém a sformulovať ho ako filozof,
 • uviesť jeho typické a základné riešenia vo filozofii,
 • ohodnotiť tieto riešenia vzhľadom na konkrétne podmienky a v súvislosti s týmito podmienkami vybrať a navrhnúť im zodpovedajúce riešenia,

(d) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

Absolvent odboru FILOZOFIA (1.stupeň) je schopný:

 • prezentovať a objasniť rôznym druhom poslucháčov základnú filozofickú problematiku,
 • pracovať efektívne ako člen pracovného tímu,
 • transformovať konkrétne praktické problémy do širších filozofických súvislostí,
 • organizovať svoje vlastné ďalšie vzdelávanie vzhľadom na konkrétne potreby vykonávaného povolania alebo štúdia.

Vymedzenie jadra znalostí

(a) Nosné témy jadra znalostí študijného odboru 

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia reprezentujú predovšetkým základy odboru nevyhnutné tak z hľadiska potrieb praktického výkonu povolania, ako aj ďalšieho štúdia odboru v 2. stupni.

Nosnými témami jadra sú:

 • filozofická propedeutika
 • dejiny filozofie
 • etika
 • sociálna a politická filozofia
 • epistemológia (teória poznania)
 • metafyzika (ontológia)
 • filozofia antropológie
 • logika a filozofia vedy

(b) Ďalšie témy jadra študijného odboru Vzhľadom na charakter tohto stupňa štúdia sa do jadra štúdia nezaraďujú žiadne ďalšie témy. Predpokladá sa, že - vzhľadom tak na veľmi heterogénne a rýchlo sa meniace požiadavky a potreby praxe, ako aj nevyhnutné obsahové a kvalitatívne požiadavky štúdia, či už v 2. stupni odboru alebo v 2. stupni príbuzného odboru - bude v študijnom programe odboru vyčlenený dostatočný priestor (maximálne však 2/5 rozsahu študijného odboru, t.j. 72 kreditov), ktoré umožnia zrealizovať absolventovi jeho reálne a konkrétne potreby.

(c) Štátna skúška 

 • obhajoba záverečnej práce
 • ústna skúška pokrývajúca svojím obsahom a štruktúrou nosné témy jadra znalostí odboru

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent odboru FILOZOFIA (2.stupeň) má znalosti zodpovedajúce hlbšej problematike pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia, ako aj špecializované znalosti niektorej zo špecifických oblastí. Rozsah a hĺbka jeho znalostí a praktických zručností ho oprávňuje pokračovať v štúdiu odboru (3. stupeň – PhD.: 2.1.2 Systematická filozofia alebo 2.1.3 Dejiny filozofie), prípadne v štúdiu 3. stupňa (PhD.) odboru 2.1.4. Logika a metodológia vedy (ak to umožňujú ich študijné programy), alebo vykonávať povolania v horeuvedených oblastiach.(a)  Teoretické vedomosti

 

Absolvent odboru FILOZOFIA (2.stupeň):

 • má hlbšie zvládnutý pojmový a kategoriálny aparát filozofie,
 • má detailnejšie znalosti z oblasti dejín filozofie, ktoré nadobúda cestou hlbšej kritickej analýzy a komparácie koncepcií jednotlivých systémov, škôl, prúdov, smerov a postáv,
 • má hlbšie a rozvinutejšie poznatky z jednotlivých oblastí súčasného filozofického myslenia, ako aj prehľad o postupoch a metódach riešenia teoretických problémov v týchto oblastiach,
 • vie samostatne pracovať s prameňmi a interpretovať a analyzovať filozofické texty,
 • vie samostatne odborne a vedecky pracovať v oblasti filozofie,
 • vie identifikovať a kriticky reflektovať aktuálne spoločensko-praktické problémy a hľadať možnosti ich riešenia.

(b)  Praktické schopnosti a zručnosti

 

Absolvent odboru FILOZOFIA (2.stupeň) získa schopnosť:

 • samostatne formulovať problém a hľadať jeho komplexné riešenie,
 • kritickej analýzy a hodnotenia vedeckých projektov vo svojom odbore,
 • kritickej reflexie aktuálnych spoločensko-praktických problémov,
 • je pripravený na tvorbu, analýzu a posudzovanie projektov v oblasti kultúry, politiky a v sociálnej oblasti z hľadiska svojho odboru,
 • je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských problémov.

(c)  Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

 

Absolvent odboru FILOZOFIA (2.stupeň) dokáže:

 • pracovať samostatne a efektívne ako jednotlivec a aj ako člen tímu,
 • identifikovať mechanizmy pre vlastný kontinuálny odborný a profesijný vývoj,
 • posúdiť možné dôsledky a dopady navrhovaných riešení konkrétnych praktických problémov zo širšieho, predovšetkým morálneho a v širšom zmysle humánneho hľadiska.

Vymedzenie jadra znalostí

(a)  Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

 • dejiny filozofie (s jednoznačnou orientáciou na konkrétne problémy, koncepcie alebo postavy)
 • systematická filozofia (formou špecializovanej orientácie na niektorú z jej súčastí: sociálna a politická filozofia, filozofia antropológie, epistemológia, filozofická etika, pripadne filozofia a logika vedy)
 • diplomový seminár (jednoznačne orientovaný na tému diplomovej práce)

(b)  Štátna skúška

 • obhajoba diplomovej práce
 • interpretácia a výklad filozofického textu
 • ústna skúška pokrývajúca svojim obsahom aštruktúrou nosné témy jadra znalostí odboru

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť