Študijný odbor

Andragogika

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

výchova a vzdelávanie

Podskupina:

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

Oblasť výskumu:

pedagogické vedy

Anglický názov študijného odboru:

Andragogy

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor ANDRAGOGIKA sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva  SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky;
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Andragogika alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium vo vzdialenejšom študijnom odbore možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.

 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru ANDRAGOGIKA sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vysokoškolského vzdelania profesiu:

 • bakalár andragogiky (Bc. andragogy)- 1. stupeň,
 • magister andragogiky (Mgr. andragogy) - 2. stupeň
 • Andragogiky Philosophie doctor - (PhD. andragogy) - 3. stupeň

Bakalár  andragogiky - ovláda základy teórie a praxe výchovy a vzdelávania dospelých. Dokáže riešiť praktické problémy výchovy a vzdelávania dospelých.

Magister andragogiky - ovláda vývojové a súčasné trendy andragogickej vedy. Vie kriticky zhodnotiť andragogickú prax a navrhnúť inovačné zmeny. Je spôsobilý samostatne plánovať a organizovať aktivity  v oblasti výchovy a vzdelávania dospelých.

Andragogiky Philosophie doctor - PhD - ovláda vedecké metódy a techniky vedeckého výskumu v oblasti vied o výchove s orientáciou na výchovu a vzdelávanie dospelých. Je schopný samostatne riešiť andragogické problémy v rámci výskumných projektov.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

S rastúcim významom ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania (učenia) stúpajú požiadavky na andragogickú teóriu a prax a tým aj na vysokokvalifikovaných odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti. Integratívny charakter andragogiky ako modernej vednej disciplíny dáva všetky predpoklady pre široké uplatnenie absolventov tak v praxi ako i vo výskume.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Česká republika - Universita Karlova Praha. Universita Palackého Olomouc. Nemecko- Otto Friedrich Universität Bamberg. Poľsko - Jagiellonská univerzita Krakow.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • Pedagogika. (Pedagogika sa zaoberá problematikou výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Andragogika sa zaoberá výchovno-vzdelávacou prácou s dospelými.)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru Andragogika (1. stupeň) ovládajú základy teórie a praxe výchovy  a vzdelávania dospelých. Vedia aplikovať základné poznatky psychologických a sociologických vied pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých. Majú spôsobilosti organizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálnej práci.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent andragogiky (1. stupeň)

-        získa a pochopí podstatné fakty, pojmy a princípy zo základov teórie a praxe výchovy a vzdelávania dospelých;

-        vie aplikovať základné poznatky psychologických a sociologických vied pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých;

-        osvojí si základné pojmy didaktickej teórie, vie analyzovať problematiku cieľov, obsahu, metód a foriem učenia sa dospelého človeka;

-        pochopí rôznorodosť výchovných vplyvov na človeka a systém metód a prostriedkov výchovného pôsobenia.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent 1. stupňa štúdia je schopný

-        efektívne riešiť praktické problémy andragogického charakteru;

-        aplikovať poznatky andragogického štúdia pri tvorbe projektov a metodiky výchovno-vzdelávacích podujatí;

-        organizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálnej práci.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent 1. stupňa štúdia je schopný

-        sústavne sa rozvíjať v súlade s vývojovými trendmi vo svojom odbore;

-        prezentovať výsledky svojej práce ako i práce tímu na verejnosti;

-        plánovať kariérový rast a ďalší rozvoj svojej osobnosti.

Vymedzenie jadra vedomostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia andragogiky sú viazané predovšetkým na:

 • Základy vied o výchove
 • Základné andragogické problémy
 • Psychologické a sociologické základy výchovy a vzdelávania dospelých
 • Dejiny výchovy a vzdelávania dospelých
 • Činnosť inštitúcií výchovy a vzdelávania dospelých

Tieto znalosti tvoria minimálne 3/5 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

 • Teóriu vzdelávania dospelých
 • Teóriu výchovy dospelých
 • Andragogická psychológia
 • Sociológia výchovy a vzdelávania dospelých
 • Postupová semestrálna práca
 • Odborná prax

Tieto znalosti tvoria minimálne 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

 • Andragogické problémy v oblasti ďalšieho odborného vzdelávania a personálnej práce
 • Andragogické poradenstvo
 • Andragogické problémy v kultúrnovýchovnej oblasti a záujmovom vzdelávaní
 • Andragogické problémy v sociálnej oblasti
 • Komparácia výchovy a vzdelávania dospelých v zahraničí
 • Komunikácia vo vzdelávaní dospelých
 • Odborná prax
 • Záverečná práca

Tieto znalosti tvoria minimálne 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

 • Základy manažmentu pre andragógov
 • Etické a právne aspekty profesie

Tieto tematické oblasti musia byť súčasťou každého študijného programu v danom odbore. Pre spôsobilosť priznávať titul Bc. je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu aspoň 3/5 celkového počtu ECTS kreditov zodpovedajúcich príslušnému odboru.

Štátna skúška (1. stupeň)

 • obhajoba záverečnej práce
 • overenie spôsobilosti riešiť andragogické problémy
 • kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Andragogika

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru andragogika dokážu porozumieť vývojovým, systémovým a inštitucionálnym základom výchovy a vzdelávania dospelých, orientovať sa v andragogickej vede. Vedia aplikovať poznatky psychologických a sociologických vied pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých. Vedia kriticky zhodnotiť andragogickú prax a navrhnúť inovačné zmeny. Orientovať sa v medzinárodných súvislostiach a aplikovať multikuturálny prístup vo výchove a vzdelávaní dospelých.

Majú spôsobilosti plánovať a organizovať ďalšie vzdelávanie, efektívne využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých, aplikovať metodiku poradenskej práce, plánovať, projektovať a riadiť kultúrno-výchovnú prácu; plánovať, projektovať a riadiť ďalšie profesijné vzdelávanie; aplikovať v praxi zásady a metódy personálneho manažmentu; vedieť efektívne používať metódy sociálnej práce.  Majú schopnosť spájať teoretickú reflexiu s praktickými kompetenciami tak pri získavaní vedeckej a profesijne kvalifikácie, ako aj v procese uplatňovania nadobudnutých poznatkov v praxi.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v odbore andragogika, resp. v príbuznom študijnom odbore (študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky). Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium vo vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky)Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent andragogiky (2. stupeň)

-        je schopný samostatne analyzovať  problémy andragogickeho charakteru;

-        vie kriticky zhodnotiť andragogickú prax a navrhnúť inovačné zmeny;

-        dokáže sa orientovať v medzinárodných súvislostiach a aplikovať multikuturálny prístup vo výchove a vzdelávaní dospelých;

-        vie uplatniť základné výskumné metódy a postupy pri riešení andragogických problémov.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent 2. stupňa štúdia je schopný

-        koncepčne pracovať v oblasti výchovy a vzdelávania dospelých;

-        plánovať a organizovať ďalšie vzdelávanie;

-        efektívne využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých;

-        aplikovať metodiku poradenskej práce;

-        plánovať, projektovať a riadiť kultúrno-výchovnú prácu;

-        plánovať, projektovať a riadiť ďalšie profesijné vzdelávanie;

-        aplikovať v praxi zásady a metódy personálneho manažmentu;

-        efektívne používať metódy sociálnej práce.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent 2. stupňa štúdia je schopný

-        sústavne sa rozvíjať v súlade s vývojovými trendmi vo svojom odbore;

-        pracovať v tíme a efektívne komunikovať;

-        riadiť pracovné tímy a uplatňovať metódy sebariadenia a sebarozvoja;

-        tvorivo riešiť andragogické problémy;

-        uplatňovať profesionálny prístup v súlade s odborným, právnym a etickým charakterom odboru.

Vymedzenie jadra vedomostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na

 • Metodológia vied o výchove
 • Hodnotenie a diagnostikovanie vo výchove a vzdelávaní dospelých
 • Problémy ďalšieho odborného vzdelávania a personálnej práce
 • Problémy kultúrnovýchovnej práce a záujmového vzdelávania
 • Problémy sociálnej práce, starostlivosti a poradenstva v sociálnej oblasti
 • Právne aspekty andragogickej praxe
 • Špecializačná odborná prax

Tieto znalosti tvoria minimálne 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

 • Edukácia vybraných cieľových skupín vo vzdelávaní dospelých (nezamestnaní, seniori a i.)
 • Teória a prax profesijného a rekvalifikačného poradenstva
 • Teória a prax výchovného, rodinného a osobnostného poradenstva
 • Aktuálne andragogické problémy
 • Výskumné metódy v andragogike
 • Diplomová prax
 • Diplomová práca

Tieto znalosti tvoria minimálne 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

Vymedzenie jadra vedomostí v študijných programoch s dĺžkou štúdia 3 roky (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore):

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia andragogiky sú viazané predovšetkým na

 • Základné andragogické problémy
 • Teória vzdelávania dospelých
 • Teória výchovy dospelých
 • Andragogická psychológia
 • Sociológia výchovy a vzdelávania dospelých
 • Andragogické problémy v oblasti ďalšieho odborného vzdelávania a personálnej práce
 • Andragogické problémy v kultúrnovýchovnej oblasti a záujmovom vzdelávaní
 • Andragogické problémy v sociálnej oblasti
 • Komparácia výchovy a vzdelávania dospelých v zahraničí

Tieto znalosti tvoria minimálne 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

 • Metodológia vied o výchove
 • Hodnotenie a diagnostikovanie vo výchove a vzdelávaní dospelých
 • Problémy ďalšieho odborného vzdelávania a personálnej práce
 • Problémy kultúrnovýchovnej práce a záujmového vzdelávania
 • Problémy a metódy sociálnej práce, starostlivosti a poradenstva v sociálnej oblasti
 • Právne aspekty andragogickej praxe
 • Špecializačná odborná prax

Tieto znalosti tvoria minimálne 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

 • Edukácia vybraných cieľových skupín vo vzdelávaní dospelých (nezamestnaní, seniori a i.)
 • Teória a prax profesijného a rekvalifikačného poradenstva;
 • Teória a prax výchovného, rodinného a osobnostného poradenstva
 • Aktuálne andragogické problémy
 • Výskumné metódy v andragogike
 • Diplomová prax
 • Diplomová práca

Tieto znalosti tvoria minimálne 1/2 ECTS kreditov študijného programu 3. roku štúdia.

Uvedené tematické oblasti musia byť súčasťou každého študijného programu v danom odbore. Pre spôsobilosť priznávať titul Mgr. je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu aspoň ½ celkového počtu ECTS kreditov zodpovedajúcich príslušnému odboru.

Štátna skúška (2. stupeň)

 • obhajoba diplomovej práce (abstrakt v jazyku anglickom)
 • overenie spôsobilosti riešiť andragogické problémy
 • kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Andragogika

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru andragogika ovládajú vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti andragogiky s orientáciou napr. na oblasť profesijnej andragogiky, sociálnej andragogiky, kultúrnej andragogiky. Sú schopní spracovať a prezentovať výsledky svojho vedeckého skúmania.

Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent andragogiky (3. stupeň)

 • je schopný vypracovať projekt vedeckého výskumu;
 • samostatne realizovať výskum a prinášať vlastné riešenia problémov andragogiky.
 • má teda osvojenú metodológiu vedeckej práce v odbore, zásady prezentovania výsledkov výskumu, etické a právne súvislosti vedeckej práce.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent 3. stupňa štúdia  je schopný

 • aplikovať zásady vedeckej práce a jej spoločenské a etické aspekty;
 • identifikovať a analyzovať problémy praxe, ktoré by sa mali stať predmetom vedeckého výskumu;
 • pracovať vo vedecký tímoch na národnej i medzinárodnej úrovni.

 

Vymedzenie jadra vedomostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Andragogiku ako súčasť vied o výchove.

Študijná časť:

Ťažisko študijnej časti:

Metodológia vedeckého poznania v andragogike: povaha andragogických javov, jazyk andragogiky ako vedy, formulácia vedeckého problému, stanovenie výskumného problému, tvorba výskumných nástrojov, spracovanie a interpretácia výsledkov výskumu, systémový prístup k skúmaniu andragogických javov, kvalitatívny a kvantitatívny výskum vo vedách o výchove, funkcie androgogiky ako vedy a rozvoj jej teoretického systému.

Vedecká časť:

Výskumné riešenie andragogického problému, aktívna účasť na vedecko-výskumných podujatiach, publikovanie v recenzovaných odborných časopisoch.

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce.

História opisov

Späť