Študijný odbor

Pedagogika

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

výchova a vzdelávanie

Podskupina:

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

Oblasť výskumu:

pedagogické vedy

Anglický názov študijného odboru:

pedagogy, education science

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor PEDAGOGIKA sa môže podľa Sústavy študijných odborov študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky,
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky,
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou interného štúdia 3 roky.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Cieľové uplatnenie absolventa:

Absolventi študijného odboru PEDAGOGIKA sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania tieto profesie:

1. stupeň:

-       vychovávateľ

-       pedagóg voľného času

-       sociálny pedagóg

-       riadiaci školský pracovník (menežer školy) v rámci študijného programu "Školský menežment" v rámci externého štúdia pre riaditeľov / potenciálnych riaditeľov škôl

2. stupeň:

-       pedagóg - odborný pracovník vo sfére štátnej správy

-       pedagóg - odborný pracovník vo sfére edukačného výskumu

-       výchovný/pedagogický poradca

3.stupeň

-       výskumník, vedúci pracovník edukačného výskumu, vysokoškolský učiteľ

Vychovávateľ - ovláda problematiku výchovy detí a dorastu, dokáže riešiť edukačné problémy v školách a v školských zariadeniach.

Pedagóg voľného času - ovláda problematiku racionálneho a hodnotného využívania voľného času detí a dorastu.

Sociálny pedagóg - ovláda problematiku sociálnej práce s edukatívnym aspektom v školstve a mimo rezortu školstva, s osobitným zreteľom na cieľové skupiny nezamestnaných, sociálne slabých, kultúrne znevýhodnených, sociálne neprispôsobivých, drogovo závislých, hendikepovaných ap. detí a dorastu.

Riadiaci školský pracovník (menežer školy) - ovláda náuku o organizácii školstva, teóriu makro a mikroriadenia, kultúru a etnografiu školy, školskú politiku a legislatívu, personálny menežment.

Pedagóg - odborný pracovník vo sfére štátnej správy - ovláda problematiku náuky o riadení a správe (menežment) v školstve.

Pedagóg - odborný pracovník vo sfére edukačného výskumu - ovláda problematiku metodológie a metodiky edukačného výskumu a vývoja v rezorte školstva a osvety, prípadne aj v iných rezortoch .

Výchovný/pedagogický poradca - ovláda problematiku poradenstva (orientácie a konzultácie) v oblasti školského a profesijného vývinu detí a dorastu i poradenstva pre učiteľov a rodičov.

Výskumník, vedúci pracovník edukačného výskumu, vysokoškolský učiteľ pedagogiky - ovláda problematiku vied o výchove, najmä pedagogických vied a je schopný samostatne analyzovať a riešiť náročné pedagogické problémy empirického i konceptuálneho charakteru.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Pedagogika je humanitná a sociálna veda, ktorá v podmienkach svetového trendu rozvoja celoživotného vzdelávania je zvýznamnená na všetkých stupňoch štúdia (post-sekundárneho a terciárneho). Prispieva k zdokonaleniu kvality školského systému a k zvyšovaniu jeho efektívnosti.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

ČR : Karlova univerzita v Prahe, Masarykova univerzita v Brne, Rakúsko: Univerzita Viedeň, Francúzsko: Univerzita Sorbona, Veľká Británia: London Univerzity, Poľsko: Krakovská univerzita, Varšavská univerzita, univerzita v Lodzi. Na týchto univerzitách sa Pedagogika študuje ako študijný odbor rovnocenný s ostatnými odbormi.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

-         učiteľstvo akademických predmetov - pedagogika

-         odborová didaktika (PhD. program)

-         andragogika

Príbuzný odbor Učiteľstvo akademických predmetov - Pedagogika pripravuje absolventov na vyučovanie predmetu pedagogika na stredných školách.

Príbuzný odbor Odborová didaktika - iba v rámci doktorandského stupňa štúdia pre absolventov magisterského štúdia  odborov 1.1.1 a 1.1.2. Od pedagogiky sa odlišuje užším záberom edukologických poznatkov.

Príbuzný odbor Andragogika je orientovaný na problematiku práce s dospelou populáciou a výskumu v tejto oblasti, kým Pedagogika sa orientuje na problematiku výchovy a vzdelávania detí a dorastu a vedecký výskum s tým spojený.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru PEDAGOGIKA (1. stupeň) dokážu vykonávať prípravné práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a sú schopní pracovať ako profesionálni vychovávatelia, voľnočasoví pedagógovia a sociálni pedagógovia. Absolventi odboru majú znalosti o dejinách a teóriách výchovnej starostlivosti o deti a dorast, dokážu metodicky analyzovať modelové výchovné situácie a navrhovať ich pedagogické riešenia. Absolventi odboru v študijnom programe „Školský menežment“ sú pripravení vykonávať riadiace činnosti na úrovni škôl a školskej správy.Teoretické vedomosti absolventa (1. stupeň)

-         získajú poznatky zo základov vied o výchove a sú schopní chápať podstatné súvislosti, princípy a teórie týkajúce sa výchovnej práce,

-        osvoja si poznatky o sociálnom kontexte rozvoja osobnosti výchovnou starostlivosťou,

-        nadobudnú poznatky o procesoch výchovnej starostlivosti a ich účinnosti.

Praktické schopnosti absolventa (1. stupeň)

-        dokážu aplikovať adekvátne teoretické zásady a praktické postupy na analýzu a riešenie výchovných situácií,

-        vedia uplatňovať procedúry edukačnej intervencie v školských i mimoškolských podmienkach,

-        sú schopní kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (učiteľ, riaditeľ školy, školský psychológ ai.),

-        majú schopnosť hodnotiť svoju výchovnú prácu a ďalej sa systematicky vzdelávať.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa (1. stupeň)

-        sú schopní kooperovať ako členovia pracovného tímu,

-        dokážu spolupracovať s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej žijú a pracujú,

-        majú predpoklady pokračovať v magisterskom stupni štúdia pedagogiky.

(V programe „Školský menežment“ sú uvedené vedomosti a schopnosti primerane alternované poznatkami z oblasti pedagogického, personálneho a ekonomického menežmentu v kontexte školských a iných pedagogických inštitúcií.)

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy sú viazané predovšetkým na disciplíny:

-        Úvod do pedagogických vied

-        Filozofia výchovy

-        Metodológia vied o výchove

-        História výchovy a pedagogiky

-        Kultúrna antropológia a etnológia výchovy

-        Psychológia výchovy

Ďalšie témy jadra:

-        Teórie pedagogickej komunikácie

-        Teória výchovy

-        Všeobecná didaktika

-        Pedagogika voľného času

-        Sociálna pedagogika

(V programe „Školský menežment“ sa nosné a rozširujúce témy jadra primerane alternujú s disciplínami viažucimi sa na školský, ekonomický a personálny menežment).

Štátna skúška (1. stupeň)

-        obhajoba záverečnej práce

-        komisionálna ústna skúška z oblasti poznania študijného odboru PEDAGOGIKA (ev. školského menežmentu)

-        overenie spôsobilosti riešiť modelové výchovné situácie

Uvedené tematické oblasti musia byť súčasťou každého študijného programu v danom odbore. Pre spôsobilosť priznávať titul Bc. je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu aspoň 3/5 celkového počtu ECTS kreditov zodpovedajúcich príslušnému odboru.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi odboru PEDAGOGIKA (2. stupeň) dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a sú schopní pracovať ako vysokokvalifikovaní profesionálni vychovávatelia, voľnočasoví pedagógovia a sociálni pedagógovia, ako  aj pedagogickí poradcovia, výskumníci a riadiaci pracovníci. Absolventi odboru majú dobrý prehľad v historických a súčasných  teóriách výchovnej starostlivosti o deti a dorast, dokážu metodicky analyzovať programové, procesuálne a diagnostické   problémy pedagogickej praxe, ovládajú poznatky a postupy vo výskume výchovnej starostlivosti, dokážu identifikovať, analyzovať a riešiť pedagogické problémy a poskytovať služby  pedagogického poradenstva.Teoretické vedomosti absolventa (2. stupeň)

-          majú poznatky z oblasti teoretických fundamentov edukácie,

-          rozumejú podstatným súvislostiam, princípom a teóriám edukácie v súčasnom

spoločenskom kontexte,

-          poznajú ekonomický, politický a kultúrny kontext rozvoja osobnosti  edukáciou,

-          majú poznatky o systémových procesoch edukácie a ich kvalite a efektívnosti.

Praktické schopnosti absolventa (2. stupeň)

-          samostatne a kvalifikovane riešia pedagogické problémy,

-          reflektujú svoju prácu a posudzujú jej kvalitu a efektívnosť,

-          tvorivo uplatňujú princípy a procedúry  spojené s plánovaním, organizovaním a vyhodnocovaním výchovnej   starostlivosti a poradenskej služby,

-          vedia kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (učiteľ, riaditeľ školy, školský psychológ ai.),

-          vedia skúmať vzťahy medzi javmi edukačnej praxe, najmä závislosti edukačných efektov od ich determinantov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa (2. stupeň)

-          sú schopní kooperovať ako členovia pracovného tímu,

-          dokážu spolupracovať s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej žijú a pracujú,

-          majú schopnosť riadiť prácu malých skupín  pedagogických pracovníkov,

-          preukazujú schopnosť sledovať vývin odboru v zahraničí.

Vymedzenie jadra vedomostí (2. stupeň)

Nosné témy sú viazané predovšetkým na disciplíny:

-          Pedagogická diagnostika

-          Pedagogické poradenstvo

-          Predškolská pedagogika

-          Sociálna pedagogika

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

-          Pedagogická kazuistika

-          Profesijná etika

-          Teória  rodinnej výchovy

Štátna skúška (2. stupeň):

-          obhajoba diplomovej práce (s anglickým abstraktom)

-          komisionálna ústna skúška z oblasti poznania študijného odboru PEDAGOGIKA

-          overenie spôsobilosti riešiť modelové situácie z oblasti odborovej špecializácie

Tieto tematické oblasti musia byť súčasťou každého študijného programu v danom odbore. Pre spôsobilosť priznávať titul Mgr. je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu aspoň ½ celkového počtu ECTS kreditov zodpovedajúcich príslušnému programu.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolventi odboru PEDAGOGIKA (3. stupeň) ovládajú procedúry a techniky základného a aplikovaného výskumu v oblasti vied o výchove, koncepčné práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolventi:

-   majú osvojené normy, princípy a metódy vedeckej práce v oblasti edukácie,

-   samostatne plánujú, organizujú a vyhodnocujú edukačný výskum,

-   zúčastňujú sa na rozvoji teórie odboru.

Doplňujúce vedomosti a schopnosti (3. stupeň)

-  sledujú najnovšie vedecké poznatky vo zvolenej oblasti,

-  sú schopní kooperovať ako členovia pracovného tímu,

-  sú spôsobilí interdisciplinárnej  a medziodborovej spolupráce ,

-  sú schopní podieľať sa na medzinárodnej spolupráci v odbore.

Vymedzenie jadra vedomostí (3. stupeň)

Nosné témy sú viazané predovšetkým na disciplíny:

-       Metodológia edukačných vied

-       Edukometria

-       Odborová špecializácia

Študijná časť:

Štatistická analýza empirických údajov, metodiky kvalitatívnych výskumov, metaanalýza empirických štúdií.

Vedecká časť:

Konceptuálny a empirický výskum vybraných vedeckých  problémov a hypotéz v odborovej špecializácii. Vzťahy medzi článkami inovačného cyklu. Tvorba a využitie vedeckého poznania. Spracovanie dizertačnej práce

História opisov

Späť