Študijný odbor

Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

výchova a vzdelávanie

Podskupina:

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

Oblasť výskumu:

pedagogické vedy

Anglický názov študijného odboru:

Training for teachers of arts and trainings subjects

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor UČITEĽSTVO UMELECKÝCH A VÝCHOVNÝCH PREDMETOV sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky. (Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v inom, ale príbuznom odbore, možno navrhnúť študijný program s dĺžkou štúdia 3 roky.)
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) v samostatnom študijnom odbore ODBOROVÁ DIDAKTIKA.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Cieľové uplatnenie absolventa

Absolventi študijného študijného oboru sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu.

Absolvent 1. stupňa (Bc.)

-         pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa

-         animátora (lektora) voľného času,

-         pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.

Absolvent 2. stupňa (Mgr.)

-         v jednopredmetovom štúdiu odboru - učiteľa príslušného všeobecnovzdelávacieho (alebo odborného) predmetu (skupín predmetov)  na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, resp. záujmového vzdelávania (napr. v ZUŠ)

-         v medziodborovom štúdiu s učiteľstvom akademických predmetov - učiteľa príslušného predmetu (skupín predmetov) na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania,

-         metodika pre výučbu konkrétneho predmetu,

-         animátora voľného času,

-         špecializovaného pracovníka verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Existencia odboru učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov sa viaže na špecifickú povahu tých predmetov, ktoré obsahovo sprostredkúvajú sociokultúrne obsahy s výrazným emocionálno-hodnotovým, senzorickým, resp. senzomotorickým záberom (predmety odvodené od umenia, telesnej kultúry, technickej kultúry, etickej hodnotovej oblasti). Učiteľstvo v týchto obsahových oblastiach má okrem svojho teoretického zázemia  špecifiká nielen v charakteristike samotných obsahov, ale aj v ich didaktickom transformovaní, preto sa vyčleňuje ako samostatný odbor voči učiteľstvu akademických predmetov, ako aj voči učiteľstvu profesijných predmetov a praktickej prípravy. Študijné programy v tomto odbore sa vytvárajú tak, že  môžu byť jednopredmetové (so širšou profiláciou absolventa vzhľadom na inštitucionálne pôsobenie absolventa) alebo sa vytvárajú ako medziodborové štúdium s učiteľstvom akademických predmetov (s profiláciou na úroveň nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania).

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Podobnú koncepciu má príprava učiteľov odborných predmetov v klasifikácii podľa ISCED.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

-        Učiteľstvo akademických predmetov a Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Tieto tri študijné odbory sú príbuzné svojou pedagogickou a psychologickou i sociálnovednou základňou. Líšia sa však svojim špecifickým odborným zameraním.

-        Predškolská a elementárna pedagogika. Príbuznosť je čiastočne v pedagogickom, psychologickom a didaktickom aspekte obsahu. V danom študijnom odbore však nedochádza ku konkrétnej predmetovej špecializácii.

-        Relevantné odbory zo sústavy študijných odborov, ktoré predstavujú obsahový základ príslušných predmetových špecializácií. Rozdiel je v tom, že príslušné odbory sa nedotýkajú problematiky pedagogického sprostredkovania odboru.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent študijného odboru učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Má všeobecný rozhľad  a ovláda základné zručnosti a hodnoty v odbore svojej predmetovej špecializácie, súčasne chápe širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Svoje odborné zručnosti a vedomosti,  ako aj pedagogické vedomosti vie využívať pri plánovaní a realizácii edukačného procesu najmä v oblasti záujmových a voľnočasových aktivít. Ovláda základné zručnosti  pedagogickej komunikácie a je schopný  sa orientovať v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania.Teoretické vedomosti absolventa 1 stupňa

-         pozná a chápe základné historické a teoretické  aspekty svojej predmetovej špecializácie,

-         má základné relevantné poznatky o výchove a vzdelávaní v širšom filozofickom a psychologickom kontexte

-         pozná inštitucionálny socializačný proces

-         ovláda princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia v primárnom a sekundárnom   vzdelávaní

-         pozná organizačné charakteristiky školského systému a inštitucionálne pravidlá školy

-         je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť  formou 2. stupňa vysokoškolského štúdia

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa 1. stupňa

-         disponuje základnými štrukturálnymi zručnosťami (či už v rovine intelektuálnej, motorickej, tvorivo-senzorickej) vo svojej predmetovej  špecializácii

-         je schopný spolupracovať pri riešení odborných  projektov v oblasti predmetovej špecializácie

-         je schopný rozobrať a reflektovať všeobecnopedagogické vlastnosti výchovy a vyučovania v školskej praxi

-         orientuje sa v školskej legislatíve a v školských dokumentoch

-         je schopný organizovať činnosť žiakov najmä v mimovyučovacích školských a mimoškolských aktivitách

Pozn.: V tomto ŠO mimoriadne postavenie majú príslušné schopnosti a zručnosti.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa 1. stupňa

-         vie prezentovať svoje schopnosti a zručnosti vo svojej predmetovej špecializácii

-         ovláda zmysluplné využitie modernej didaktickej technológie

-         ovláda základy pedagogickej komunikácie, individuálnej a tímovej práce pri riešení odborných a pedagogických problémov

-         vie organizovať vlastné učenie a svoje permanentné vzdelávanie

Vymedzenie jadra vedomosti (1. stupeň)

Nosné témy jadra vedomosti sú viazané na:

Sociálnovedný základ odboru:

-         základy filozofického myslenia a ich vplyv na rozvoj odboru

-         sociálny a politický kontext výchovy a vzdelávania

Pedagogicko-psychologický kontext odboru:

-         psychologické a biologické základy vývinu jedinca

-         teórie výchovy a vzdelávania

-         teória a prax primárnej a sekundárnej edukácie

-         organizácia a legislatíva školského systému a školy

Predmetový kontext odboru (podľa špecializácie študijného programu)

-         základné systematické oblasti predmetu špecializácie v primeranom podiele teoretických, praktických a tvorivých spôsobilostí

Semestrálny projekt (voliteľne predmetová disciplína/pedagogika, resp. medzidisciplinárne)

Záverečná práca (voliteľne predmetová špecializácia alebo pedagogika)

Štátna skúška

Ďalšie témy jadra:

-         alternatívne pedagogické koncepcie

-         špecializované poznatky z predmetovej špecializácie

-         technologická podpora vzdelávania

Uvedené tematické oblasti musia byť súčasťou každého študijného programu v danom odbore. Pre spôsobilosť priznávať titul Bc. je kumulatívna hodnota kreditov aspoň 3/5 kreditov zodpovedajúcicich príslušnému odboru, resp. 3/5 z príslušnej časti odboru pri medziodborovom štúdiu.

Štátna skúška (1.stupeň)

-         obhajoba záverečnej práce

-         kolokviálna skúška z pedagogicko-psychologického základu a základu predmetovej špecializácie

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho predmetovej špecializácii. V jednopredmetovej špecializácii je absolvent pripravený vyučovať príslušné predmety a predmetové skupiny na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako aj byť učiteľom v príslušných školských zariadeniach (najmä ZUŠ). V medziodborovom štúdiu (s učiteľstvom akademických predmetov) je kvalifikovaným učiteľom pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie. Absolvent ovláda fundament obsahu disciplín svojho študijného zamerania a spolu so získaním odborovodidaktického vzdelania získa odbornú a pedagogickú spôsobilosť plánovať, organizovať a viesť edukačný proces. Jeho profesionálna stránka má sociálne a emocionálne a široké kultúrne dimenzie. Je tolerantný, solidárny a empatický, vnímavý pre kultúrne rozdiely a potreby žiakov. Dokáže adaptovať kurikulárne projekty svojej oblasti pre lokálne podmienky a využívať pedagogický výskum. Absolvent je schopný prijímať a hodnotiť relevantné artefakty ľudskej kultúry a orientovať sa v špeciálnej oblasti slovenskej a svetovej kultúry.Teoretické vedomosti absolventa 2. stupňa

-         ovláda súčasné teoretické modely emocionálnej a kognitívnej socializácie a výchovy človeka,  jeho personálneho a socioemočného vývinu

-         pozná teoretické a praktické súvislosti odborovej didaktiky príslušnej predmetovej špecializácie

-         má poznatky o širších teoretických súvislostiach svojej predmetovej špecializácie

Praktické schopnosti absolventa 2. stupňa

-         zvláda zručnosti, techniky , resp. technológie jednotlivých oblastí svojej predmetovej špecializácie,

-         má schopnosť didaktickej interpretácie svojej špecializácie,

-         má schopnosť samostatne projektovať, organizovať a usmerňovať edukačný proces

-         vie analyzovať, posudzovať a implementovať prvky alternatívnych výchovných programov

-         vie efektívne komunikovať o pedagogických a odborných poznatkoch so širším prostredím laickej a profesijnej komunity

-         dokáže preukázať empatické a asertívne správanie sa vo vzťahu k žiakom

Doplňujúce vedomosti a schopnosti absolventa 2. stupňa

-         schopnosť kritického a metodického myslenia, schopnosť pestovať úctu a lásku k človeku na princípoch humanizmu a altruizmu

-         skúsenosť s tvorbou lokálnych didaktických projektov, metodických textov

-         vedomosti o právnych, ekonomických a etických aspektoch práce vo svojej oblasti

Vymedzenie jadra vedomosti (2. stupeň)

Nosné témy jadra sú viazané na:

Sociálnovedný kontext odboru s tematickou orientáciou na:

-         kultúrno - a sociálnoantropologické súvislosti výchovy  a vzdelávania

Pedagogický a psychologický kontext odboru:

-         modely personálneho a sociálneho vývinu detí a mládeže, poruchy  vývinu v tejto oblasti.

-         modely kognitívnej socializácie

Predmetový a odborovodidaktický kontext odboru:

-         teória odborov špecializácie, špecializované oblasti odboru

-         odborová didaktika príslušných disciplín,

-         základy výskumnej a projektovej práce v odborovej didaktike

-         semestrálny projekt (empiricko-výskumná práca v odborovej didaktike, resp. umelecký či iný relevantný výkon)

Diplomová práca a štátna skúška

Tieto tematické oblasti musia byť súčasťou každého študijného programu v danom odbore. Pre spôsobilosť priznávať titul Mgr. je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu aspoň 1/2 celkového počtu ECTS kreditov zodpovedajúcich príslušnému odboru.

Štátna skúška (2. stupeň)

-         obhajoba diplomovej práce (s anglickým alebo  nemeckým abstraktom)

-         kolokviálna skúška z oblasti teoretického poznania študijného programu (na priereze teórie špecializácie a jej odborovej didaktiky)

-         overenie spôsobilosti riešiť konkrétne didaktické zadania v príslušnom predmete

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť