Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 1934

Názov projektu Škola Vedúci projektu
Interaktívne digitálne učebnice predmetu Geografia pre základné školy UMB PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky UJS RNDr. Peter Csiba, PhD.
Interaktívne formy podpory v edukačnom procese technickej výchovy na základných a stredných školách STU prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Interaktívne metódy vo fyzikálnom vzdelávaní na technických univerzitách TU Z doc. PaedDr. Ľuboš Krišťák, PhD.
Interaktívne počítačom podporované aktivity ako prostriedok rozvoja kľúčových a predmetových kompetencií žiakov stredných škôl a ich implementácia do vyučovania fyziky UPJŠ doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Interaktívne vzdelávanie ako nástroj na analýzu a návrhy riešení vo výučbe modelovania vody v krajine SPU Ing. Beáta Novotná, PhD., ING-PAED IGIP
Interaktívny monitor sucha – nástroj pre transfer poznatkov o riziku sucha v krajine do výučby a reálnej praxe TU Z doc. Ing. Jaroslav Vido, PhD.
Interaktívny prístup k výučbe orofaciálnej histológie a embryológie pre odbor zubné lekárstvo UPJŠ doc. MVDr. Iveta Domoráková, PhD.
Interaktívny showroom FINE – Fotoniky, Informatiky, Nanotechnológií a Elektroniky STU prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Interaktívny učebný text z lekárskej mikrobiológie pre študentov pregraduálneho štúdia medicíny UK doc. MUDr. Adriana Liptáková, PhD., MPH
Počet záznamov: 1934 (68/194)

Filter

Filter