Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 1763

Názov projektu Škola Vedúci projektu
Komunikácia a spolupráca s rodinou v inkluzívnej škole UK Mgr. Pavol Janoško, PhD.
Komunitné tlmočenie v novodobej spoločenskej situácii na Slovensku PU doc. PhDr. Jarmila Opalková, CSc.
Koncepcia a didaktické zabezpečenie nového študijného programu "Riadenie životného prostredia" pre I., II. a III. st. vysokoškolského vzdelávania na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU Zvolen TU Z Dr. h. c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc.
Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) UK doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
Koncepcia výučby novonavrhnutej ťažiskovej jednotky "Ekológia suchozemského prostredia" a vypracovanie učebnice "Environmentálne systémy" v rámci študijného programu "Systémová ekológia" v študijnom odbore Synekológia. UMB prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.
Koncepčný námet, návrh a vypracovanie učebných materiálov informaticky zameraných predmetov pre nové študijné programy neekonomického zamerania SPU doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Koncept ľahkých konštrukcií z pohľadu hľadania novej formy pre architektov a dizajnérov VŠVU doc. Ing. Sabah Shawkat, PhD.
Koncept ranej edukácie detí UK doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
KONCEPT VZDELÁVANIA DETÍ NOVODOBÝCH MIGRANTOV v ZÁPADNÝCH KRAJINÁCH EÚ UMB prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
TOP Konceptuálna a metodická podpora tvorby školských vzdelávacích programov TTU doc. PhDr. Zuzana Kolláriková, CSc.
Počet záznamov: 1763 (67/177)

Filter

Filter