Tvorba a overovanie využitia virtuálnych exkurzií na strednej škole

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): Tvorba a overovanie využitia virtuálnych exkurzií na strednej škole

Názov projektu (anglický): Creation of virtual excursions and their verification at secondary school

Začiatok riešenia projektu: 2012

Koniec riešenia projektu: 2014

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 010TTU-4/2012

Vedúci projektu: Ing. Katarína Pribilová, PhD.

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Projekt je zameraný na tvorbu interaktívnych virtuálnych exkurzií pre potreby stredoškolských disciplín a bol realizovaný v troch etapách:

1. etapa projektu – analýza reálnych exkurzií v stredoškolskom vzdelávaní

2. etapa projektu – tvorba virtuálnych exkurzií

3. etapa – overenie využitia virtuálnych interaktívnych exkurzií v praxi

V prvej etape sme identifikovali na základe analýzy tri skupiny obmedzení pre uskutočňovanie reálnych exkurzií:

  • Obmedzenia zo strany prirodzeného prostredia (podnikov a pod.)
  • Zo strany vzdelávacej inštitúcie (vzdelávacích programov)
  • Zo strany rodičov a študentov (ekonomické obmedzenia)

V druhej etape bola vytvorená používateľská príručka pre tvorbu interaktívnych elektronických materiálov v autorskom nástroji Articulate. Boli spracované elektronické interaktívne virtuálne exkurzie pre vybrané vyučovacie predmety a obsahové jednotky. Bolo vytvorených 5 virtuálnych exkurzií – z predmetu chémia (Čistička odpadových vôd, Chlieb v chémii, Chmeliarstvo, sladovníctvo, pivovarníctvo), z predmetu slovenský jazyk a literatúra (Ľudovít Štúr – múzeum a pamätná izba v Modre) a predmetu informatika (Virtuálna exkurzia ESET a Google).

V tretej etape prebehlo overenie vytvorených interaktívnych elektronických exkurzií vo vzdelávacom prostredí ako podporný študijný materiál v rámci vzdelávania, alebo pri domácej príprave študentov.

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

The project is aimed at creating interactive virtual excursions for the needs of secondary school disciplines and was implemented in three stages:

Stage 1 of the project - analysis of real excursions in secondary school education

Stage 2 of the project - creating a virtual excursion

Stage 3 - Verification of the use of virtual interactive excursions in practice

Based on the analysis, we have identified three groups of constraints for implementation real excursions, in the first stage:

  • limitations related to the natural environment (companies, etc.),
  • limitations related to educational institution (educational programs),
  • limitations related to parents and students (economic limitations).

In the second stage, user's guide for creating interactive electronic materials were Created and Articulate authoring tool was used. Electronic interactive virtual excursions were processed for selected learning subjects and content units. These Five virtual excursions were created: chemistry classes (Wastewater Treatment Plant; Bread in Chemistry; Hop, malting, brewing), Slovak language and literature (Štúr – Museum and Memorial Apartment in Modra), Informatics classes (virtual excursion - ESET).

The third stage verified these interactive electronic excursions in learning environment as a supportive study material in education or under house preparation of the students.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2012 7 665,00 0,00
Čerpané v roku 2013 6 191,00 0,00
Čerpané v roku 2014 3 986,00 0,00
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 17 842,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AFA Palásthy, Hedviga (40%); Majherová, Janka (40%); Černák, Igor (20%): Visualization of Selected Algorithms of Graph Theory. 2012 Lodz : Technical University of Lodz, 2012. ISBN 978-1-4673-1677-4
AFD Gazdíková, Viola (34%); Majherová, Janka (33%); Palásthy, Hedviga (33%): Virtuálna exkurzia - možnosť alebo potreba?. 2012 Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. ISBN 978-80-8084-941-2
AFD Gazdíková, Viola (100%): Školský vzdelávací program a realizácia exkurzií. 2012 Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8082-541-6
AFD Javorský, Stanislav (50%); Tvrdý, Martin (50%): Interdisciplinárna prepojenosť digitálnej a jazykovej kompetencie. 2012 ISSN 1338-2845
AFC Javorský, Stanislav (100%): Functional knowledge policy. 2012 Firenze : PIXEL, 2012.
AFA Palásthy, Hedviga (40%); Majherová, Janka (40%); Černák, Igor (20%): Visualization of Selected Algorithms of Graph Theory. - pozvaná prednáška na konferencii Pedagogy in Teaching vs pedagogy in tutoring Paris, France, 13. october 2012, certifikát v prílohe
AFD Pribilová, Katarína (50%); Mišút, Martin (50%): E-learning versus face-to-face learning in project oriented education. 2012 Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012. ISBN 978-1-4673-5123-2
AFB Majherová, Janka (100%); Kačinová, Viera (0%); Považan, Juraj (0%): Žijeme vo virtuálnej realite?. 2014 Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2014. ISBN 978-80-561-0108-7
AFD Gazdíková, Viola (50%); Majherová, Janka (50%); Jablonský, Tomáš (0%); Babiarz, M. (0%): Prečo aj virtuálne exkurzie v prírodovednom vzdelávaní. 2013 Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. ISBN 978-80-561-0051-6
AFC Palásthy, Hedviga (50%); Lehotský, Milan (50%); Dey, Somdip (0%); Costa, Hernani (0%): Electronic courses for programming languages at Catholic University in Ružomberok. 2013 Lodz : University of Technology, 2013. ISBN 978-1-4673-5093-8
AFC Majherová, Janka (34%); Gazdíková, Viola (33%); Kelemenová, Alica (33%); Dey, Somdip (0%); Costa, Hernani (0%): Virtual modeling of plants. 2013 Lodz : University of Technology, 2013. ISBN 978-1-4673-5093-8
ADM Mišút, Martin (25%); Pribilová, Katarína (25%); Orolínová, Mária (25%); Kotuláková, Katarína (25%): Quality of education improvement through adapted Kirkpatrick evaluation model. 2013 Delaware, USA : Information Engineering Research Institute, 2013. ISBN 978-1-61275-062-0 ISSN 2160-1070
AFC Majherová, Janka (50%); Gazdíková, Viola (50%); Baráth, Ondrej (0%); Chráska, Miroslav (0%): Návrh scenárov pre interaktívnu exkurziu. 2014 [Györ] : [University of West Hungary in Györ], 2014. ISBN 978-963-334-184-1
AFC Gazdíková, V. - Pribilová, K. - Horváth, R.: Postavenie exkurzii z informatiky v školskom vzdelávaní. 2014 [Györ] : [University of West Hungary in Györ], 2014. ISBN 978-963-334-184-1
GII Ján Benej: Zdielanie multimédií na webe (vystupom bola prírucka k programu Articulate, je umiestnena na portali moodle PF KU
GII Pavol Sokolský: Web 2.0 a vzdelávanie
ADM Javorský, S. – Horváth, R.: Phenomenon of Digital Literacy in scope of European cross-curricular comparison. In: WCES 2013. In press.
AFD Pribilová, K. – Gazdíková, V. – Horváth, R.: Use of Virtual Excursions at Secondary Schools in Slovakia. In: International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications 2014. 2014 Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-1-4799-7738-3.
AFD Majherová, J. – Palásthy, H. – Gazdíková, V.: Virtual Excursion in Secondary Education. In: International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications 2014. 2014 Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-1-4799-7738-3.
ADM Majherová, Janka (34%); Palásthy, Hedviga (33%); Janigová, Emília (33%); Winczer, Michal (0%): Pupils in the Virtual World and Education. 2014 Cham : Springer, 2014. ISBN 978-3-319-09957-6

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Chlieb v chémii Virtuálna exkurzia http://cec.truni.sk/KEGA-2012/Chlieb/
Chmeliarstvo, sladovníctvo, pivovarníctvo Virtuálna exkurzia http://cec.truni.sk/KEGA-2012/ChmelSladPivo/
Virtualna exkurzia ESET a Google Virtuálna exkurzia http://cec.truni.sk/KEGA-2012/EsetGoogle/
Čistička odpadových vôd Virtuálna exkurzia http://cec.truni.sk/KEGA-2012/CistickaVod/
Ľudovít Štúr – múzeum a pamätná izba v Modre Virtuálna exkurzia http://cec.truni.sk/KEGA-2012/LudovitStur/

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele.

Filter

Filter