Komplexná inovácia a edukačná podpora predmetov študijného programu "Učiteľstvo informatiky" so začlenením problematiky "Internetu vecí"

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Názov projektu (slovenský): Komplexná inovácia a edukačná podpora predmetov študijného programu "Učiteľstvo informatiky" so začlenením problematiky "Internetu vecí"

Názov projektu (anglický): Comprehensive Innovation and Educational Support of Study Program "Teaching Informatics" with the "Internet of Things"

Začiatok riešenia projektu: 2020

Koniec riešenia projektu: 2022

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 008KU-4/2020

Vedúci projektu: doc. Ing. Igor Černák, PhD.

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 28 883,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AFD Forgáč, R., Očkay, M., Krakovský, R.: Entropy Based Image Quality Assessment of Stego Images Created by Pulse Coupled Neural Networks. New Trends in Signal Processing 15, 14.-16.10.2020, Demänovská dolina, Slovensko. 1. vyd. – Liptovský Mikuláš (Slovensko) : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2020. – ISBN (online) 978-1-7281-6154-9. – ISBN (online) 978-1-7281-6155-6, s. 19-23.
AFC D. Jarinová, A. Kanáliková, and D. Tichá: "Project Oriented Teaching in Internet of Things Education" , In 18th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, 12-13 nov.2020,.......v tlači
ADM Jarinová, D., :" Fading Channel Prediction by Higher-Order Markov Model". In New Trends in Signal Processing (NTSP), 14-16 oct. 2020, (pp. 1-4). IEEE
ADM Igor Černák, Michal Jenčo, Michal Rojček. Analysis of Sustainability of IT Team Development in an Organization. ... v tlači
AFC Pillár, Ján: HOW TO TEACH PROGRAMMING IN AN INTERESTING AND MODERN WAY. 6.-7.9.2021 Praha, DisCo 2021: Active Learning in Digital Era: How Digital Tools promote a Conscious, Open-minded, Creative and Social-Oriented Thinking
AFD Alžbeta Kanalikova, Darina Jarinova, and Jana Jackova: Creative teaching: A case study on IoT projects. 19th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA) 11.-12. November 2021
AFD Radovan Korček, Darina Jarinová: Vital Signs Monitoring Based on Pulse Oximeter Sensor and IoT platform. 19th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA) 11.-12. November 2021
V2 M. Paralič, D. Jarinová and L. Smatanová, University of Zilina,: „The interactive educational course of block programming for primary schools“. ICETA 2022, October 20-21.
V2 PILLÁR, J.: Integration of the internet of things into the curriculum of the students of informatics at the university. EDULEARN22 - 14th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 4th-6th, 2022, Palma, Mallorca, Spain, ISBN: 978-84-09-42484-9, s. 2982-2989.
V3 ČERNÁK, I., ROJČEK, M., JENČO, M.: Analysis of Sustainability of IT Team Development in an Organization. TEM Journal.
V2 CHOVANCOVÁ, J., TKÁČIK, Š.: Zavedenie systému kvality na PF KU v Ružomberku prostredníctvom štandardov pre študijný program. In: 15th International Scientific Conference Didactic Conference 2022, Dubnica nad Váhom, 19. 10. 2022.

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Webová stránka Oznam o riešení projektu a jeho podrobný popis https://ki.ku.sk/komplexna-inovacia-a-edukacna-podpora-predmetov-studijneho-programu-ucitelstvo-informatiky-so-zaclenenim-problematiky-internetu-veci/
Špeciálny webový portál projektu Webový portál o Internete vecí so študijnými materiálmi a diskusným fórom https://UNIoT.sk
Workshop k Internetu vecí 8.12.2021 Workshop pre študentov k Internetu vecí a s vyhlásením Špeciálnej súťaže "Internet vecí v praxi" -
Elektronické kurzy Moodle Elektronické kurzy pre štúdium študentov k novo zavedeným a upraveným predmetom -
PowerPointové prezentácie k Internetu vecí - 6x Prezentácie teoretických základov Internetu vecí - dostupné študentom v Moodli v rámci štúdia novo zavedených predmetov -
Špeciálna súťaž "Internet vecí v praxi" 1.6.2022 Špeciálna súťaž pre študentov, kde prihlásené tímy navrhli aj prakticky zrealizovali praktické riešenia s využitím zariadení, senzorov a služieb Internetu vecí https://UNIoT.sk
Mobilná a webová aplikácia "IoT Examples" Mobilná a webová aplikácia so zameraním na prakticky realizovateľné príklady z Internetu vecí - beta verzia. Mobilná aplikácia je funkčná na zariadeniach s OS Android, pričom je možné ju vyexportovať aj pre OS IOS. Webová aplikácia je funkčná v každom modernom prehliadači. Aplikácie pre svoj chod využívajú aj cloud a služby Google. Pre jednoduchšiu distribúciu bude aplikácia po odskúšaní umiestnená v Google obchode. -
Workshop k Internetu vecí Kompletné materiály k realizovanému Workshopu vrátane zdrojových kódov, 3D krabičiek a podobne https://github.com/UNIoT-sk/WORKSHOP-081221
Edukačné a metodické materiály Edukačné a metodické materiály, elektronické kurzy (text alebo video), praktické cvičenia a informácie z oblasti Internetu vecí https://UNIoT.sk
Teoretické základy Internetu vecí Elektronický kurz Moodle k predmetu "Internet vecí" https://moodle.pf.ku.sk/course/view.php?id=3996

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter