Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

Názov projektu (anglický): Innovative methods in teaching informatics in secondary education

Začiatok riešenia projektu: 2017

Koniec riešenia projektu: 2019

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 009KU-4/2017

Vedúci projektu: doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 17 512,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AFK Majherová, Janka (50%); Jacková, Jana (50%): New trends in teaching programming in secondary education in Slovakia. New York : Association for computing machinery, 2017. ISBN 978-1-4503-4704-4. DOI: 10.1145/3059009.3072997 100
ADN Majherová, J. (50%), Králík, V. (50%): Innovative Methods in Teaching Programming for Future Informatics Teachers. In: European Journal of Contemporary Education. ISSN 2304-9650, Vol. 6, issue 3 (2017), p. 390-400. DOI: 10.13187/ ejced.2017.3.390
AFC Majherová, J.: Innovative Teaching of Programming in secondary Education. In ICTE Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. ISSN: 2570-7019. s. 47-52
AFG Morgan, Michael (20%); Butler, Matthew (20%); Sinclair, Jane (15%); Cross, Gerry (10%); Fraser, Janet (15%); Jacková, Jana (10%); Thota, Neena (10%): Understanding international benchmarks on student engagement - awareness, research alignment and response from a computer science perspective. New York : Association for computing machinery, 2017. ISBN 978-1-4503-4704-4
AFL Škrinárová, Jarmila (50%); Klimová, Nika (50%): Výpočtové myslenie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1216-1 ISSN 2454-051X
AFD Jacková, Jana (90%); Tudor, Liviana Nicoleta (10%): Vyučovanie úvodných kurzov databázových systémov a medzinárodná spolupráca. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1216-1 ISSN 2454-051X
ACB Pillár, J.: ASP.NET Core MVC krok za krokom. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2017. ISBN 978-80-561-0456-9. 87 s.
AFC Petrušková, H. (50%), Lehotský, M.(50%): APPLICATIONS FOR TEACHING INFORMATICS ON PRIMARY SCHOOLS. In 12th InternationalConference DisCo 2017: Open education as a way knowledge society on 26.-27.6.2017, Praha, ISBN 978-80- 86302-82-9. (indexované WoS)
AFD Majherová, J.(34%), Petrušková, H.(33%), Valuška, P.(33%): Interaktívne učebné materiály vo vyučovaní algoritmizácie. In Didinfo&DidactIG 2017. Banská Bystrica: UMB, 2017. ISBN 978-80-557-1216-1. s. 101-104
AFD Jacková, Jana (50%); Trajteľ, Ľudovít (50%): Nástup 3D do odborovej didaktiky informatiky. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe : zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 13. 11. 2017 / rec. Jarmila Kmeťová, Jana Bírová, Juraj Komora. - 1. vyd. - Nitra : Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2018. - ISBN 978-80-558-1277-9. - S. 63-68. Spôsob prístupu: https://www.pf.ukf.sk/images/docs/projekty/2017/pC-Cp/ Inovativne_trendy_e_2018.pdf
AFC Petrušková, Hedviga (35%); Majherová, Janka (35%); Jacková, Jana (30%): Rozvoj didaktických kompetencií učiteľov informatiky. In Sborník konference Didinfo 2018 [elektronický zdroj] / rec. Gabriela Andrejková, Jan Berki ... [et al.]. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. - ISBN 978-80-7494-424-6. - ISSN 2454-051X. - online, s. 211-216. Spôsob prístupu: http://www.didinfo.net/images/DidInfo/files/ Didinfo_2018.pdf.
AFD Benchmarking v záverečných testoch z úvodných kurzov programovania = Benchmarking in final testing from introductory programming courses / Jacková Jana, Kanáliková Alžbeta, 2017. In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky = Horizons of mathematics, physics and computer sciences : časopis pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na základných a stredných školách : journal for theory and applied issues of mathematics, informatics and physics teaching at primary and secondary schools. - ISSN 1335-4981. - Roč. 46, č. 4 (2017), s. 1-12
AFC Morgan, Michael (20%); Butler, Matthew (20%); Sinclair, Jane (15%); Cross, Gerry (10%); Fraser, Janet (15%); Jacková, Jana (10%); Thota, Neena (10%): Understanding international benchmarks on student engagement - awareness, research alignment and response from a computer science perspective. New York : Association for computing machinery, 2017. ISBN 978-1-4503-4704-4, In ITiCSE-WGR 2017 [elektronický zdroj] : proceedings of the 2017 ITiCSE conference : working group reports. - 1.vyd. - New York : Association for Computing Machinery, 2018. - ISBN 978-1-4503-5627-5. - online, pp. 1-24. Článok je evidovaný v databáze Scopus.
AFC Jacková, Jana (45%); Klimová, Nika (25%); Ivančáková, Soňa (20%); Michalčíková, Kristína (5%); Radobická, Mariana (5%): Možnosti zvyšovania pedagogickej praxe u študentov učiteľstva. In Sborník konference Didinfo 2018 [elektronický zdroj] / rec. Gabriela Andrejková, Jan Berki ... [et al.]. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. - ISBN 978-80-7494-424-6. - ISSN 2454-051X. - online, s. 217-226. Spôsob prístupu: http://www.didinfo.net/images/DidInfo/files/ Didinfo_2018.pdf
AFC Klimová, Nika (50%); Jacková, Jana (40%); Radobická, Mariana (10%): Čo ak vám katedra informatiky umožní realizovať vaše sny? In Sborník konference Didinfo 2018 [elektronický zdroj] / rec. Gabriela Andrejková, Jan Berki ... [et al.]. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. - ISBN 978-80-7494-424-6. - ISSN 2454-051X. - online, s. 227-236. Spôsob prístupu: http://www.didinfo.net/images/ DidInfo/files/Didinfo_2018.pdf.
AFC Škrinárová, Jarmila (50%); Voštinár, Patrik (50%): Aktivizujúce úlohy vplývajúce na rozvoj výpočtového myslenia. In Sborník konference Didinfo 2018 [elektronický zdroj] / rec. Gabriela Andrejková, Jan Berki ... [et al.]. - 1.vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. - ISBN 978-80-7494-424-6. - ISSN 2454-051X. - online, s. 102-109. Spôsob prístupu: http:// www.didinfo.net/images/DidInfo/files/Didinfo_2018.pdf.
AFC Michalíková, Alžbeta (90%); Jochmanová, Radka (10%): Stavebnica LEGO MINDSTORMS Education EV3 vo vyučovacom procese na základných školách. In Sborník konference Didinfo 2018 [elektronický zdroj] / rec. Gabriela Andrejková, Jan Berki ... [et al.]. - 1.vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. - ISBN 978-80-7494-424-6. - ISSN 2454-051X. - online, s.38-46. ISBN: 978-80-7494-424-6, ISSN: 2454-051X. Spôsob prístupu: http://www.didinfo.net/images/ DidInfo/files/Didinfo_2018.pdf.
AFC Horváthová, Dana (50%); Klimová, Nika (50%): Nadštandardné úlohy z multimédií pre žiakov ZŠ. In Sborník konference Didinfo 2018 [elektronický zdroj] / rec. Gabriela Andrejková, Jan Berki ... [et al.]. - 1.vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. - ISBN 978-80-7494-424-6. - ISSN 2454-051X. - online, s. 278-285. Spôsob prístupu: http://www.didinfo.net/ images/DidInfo/files/Didinfo_2018.pdf
AFC Horváthová, Dana (50%); Klimová, Nika (50%): Robot Phiro ožíva v rukách detí. In Sborník konference Didinfo 2018 [elektronický zdroj] / rec. Gabriela Andrejková, Jan Berki ... [et al.]. - 1.vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. - ISBN 978-80-7494-424-6. - ISSN 2454-051X. - online, s. 270-277. Spôsob prístupu: http://www.didinfo.net/images/ DidInfo/files/Didinfo_2018.pdf.
AFD Dudáš, Adam (30%), Voštinár, Patrik (30%), Škrinárová, Jarmila (30%),, Siláči, Jozef (10%): Improved process of running tasks in high performance computing systems. In: ICETA 2018, 16th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, IEEE.
GII Klimová, Nika (50%); Jacková, Jana (50%): Práca s micro:bit . In Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2018. - ISSN 1339-6749. - Roč. 24, č. 1 (marec) (2018), s. 21.
GII Jacková, Jana (50%); Klimová, Nika (50%): Študentský informatický krúžok pre žiakov základných škôl na FPV UMB. In Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2018. - ISSN 1339-6749. - Roč. 24, č. 2 (jún) (2018), s. 54-55.
AFD Rozvíjanie informatického myslenia prostredníctvom 3D tlače a lego robotov / Jacková, Jana [Autor, 35%] ; Rojček, Michal [Autor, 25%] ; Sitiarik, Patrik [Autor, 35%] ; Motýľová, Veronika [Autor, 5%] ; Inovatívne trendy v odborových didaktikách [21.11.2018, Nitra, Slovensko] In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách [textový dokument (print)] : prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 21. november 2018 / Duchovičová, Jana [Zostavovateľ, editor] ; Hošová, Dominika [Zostavovateľ, editor] ; Koleňáková, Rebeka [Zostavovateľ, editor] ; Bílek, Martin [Recenzent] ; Komora, Juraj [Recenzent]. – 1. vyd. – Nitra (Slovensko) : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. – ISBN 978-80-558-1408-7, s. 225-232 [tlačená forma]
AEC International Cooperation Towards the Needs of Practice / Černák, Igor [Autor, 34%] ; Rojček, Michal [Autor, 33%] ; Janiga, Róbert [Autor, 33%] ; Stoffová, Veronika [Recenzent] ; Symela, Krzysztof [Recenzent] In: Edukacja - technika - informatyka w budowaniu lepszej przyszłości [textový dokument (print)] / Sałata, Elżbieta [Zostavovateľ, editor] ; Buda, Agata [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Radom (Poľsko) : Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, 2018. – (Monografia ; 222). – ISBN 978-83-7351-860-5. – ISSN 1642-5278, s. 101-107 [tlačená forma]
AFD Jacková, Jana, Majherová, Janka, Sitiarik, Patrik, Stančo, Roman, Motýľová, Veronika. Robotika v neformálnom vyučovaní informatiky [elektronický dokument] = Robotics in non-formal CS education In: 7. Česko-Slovenskou studentskou vědeckou konferenci v didaktice informatiky , 2019, s. 77-81 [online]. ISBN (online) 978-80-557-1533-9. ISSN (online) 2454-051X. https://io.fpv.umb.sk/didinfo/Zbornik_Didinfo_2019.pdf. [slovenčina]
AFD Jacková, Jana, Kanáliková, Alžbeta. Introductory Programming Exams and Their Benchmarking in Slovakia In: ICETA 2019: 17th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications : Information and communication technologies in learning. Starý Smokovec, Slovakia. November 21-22, 2019: proceedings. Denver: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 279-284 [online]. ISBN 978-1-7281-4967-7. ISBN 978-1-7281-4966-0. [angličtina]
AFD Jacková, Jana, Rojček, Michal, Sitiarik, Patrik, Motýľová, Veronika. Rozvíjanie informatického myslenia prostredníctvom 3D tlače a lego robotov In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách: prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 21. november 2018. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019, s. 225-232 [tlačená forma]. ISBN 978-80-558-1408-7. [slovenčina]
AFC PILLÁR, J., ČERNÁK, I.: The specifics of teaching programming. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education -13th conference reader. Prague: Centre for Higher Education Studies, ISBN: 978-80-86302-83-6.
GII PILLÁR, J.: Moderné trendy v programovaní webových aplikácií. Workshop pre Rozširujúce štúdium informatiky učiteľov z praxe. Ružomberok, 30.11.2018.
AFC Škrinárová, J., Dudáš, A.: Procesy operačného systému vo vyučovaní informatiky. In DidInfo 2019. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2019. - ISBN 978-80-557-1533-9. Dostupné na: https://io.fpv.umb.sk/didinfo/Zbornik_Didinfo_2019.pdf
AFC Voštinár, P., Klimová, N., Škrinárová, J.: One robot - 5 ways of programming. In INTED2019 proceedings. Valencia : IATED Academy, 2019. - ISBN 978-84-09-08619-1.
AFC Voštinár, P., Klimová, N., Škrinárová, J.: Before we start Arduino. In INTED2019 proceedings Valencia : IATED Academy, 2019. - ISBN 978-84-09-08619-1.
AFC Klimová, N., Voštinár P., Škrinárová, J., Horváthová, D.: Využitie didaktických pomôcok v mimoškolskej činnosti. In DidInfo 2019. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2019. - ISBN 978-80-557-1533-9. Dostupné na: https://io.fpv.umb.sk/didinfo/Zbornik_Didinfo_2019.pdf
AFC Horváthová, D., Blšák, M.: Rozšírená realita vo vzdelávaní. In DidInfo 2019. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2019. - ISBN 978-80-557-1533-9. Dostupné na: https://io.fpv.umb.sk/didinfo/Zbornik_Didinfo_2019.pdf
AFC Horváthová, D., Knežník, J.: Blokové programovanie v rámci informatického krúžku. In DidInfo 2019. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2019. - ISBN 978-80-557-1533-9. Dostupné na: https://io.fpv.umb.sk/didinfo/Zbornik_Didinfo_2019.pdf
AFC Voštinár P., Horváthová, D., Mitter, M., Bako, M.: Possibilities of human interaction in the virtual environment. In IEEE 15th International Scientific Conference on Informatics : informatics 2019. New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - ISBN 978-1-7281-3178-8.
GII DidInfo 2019: Proceedings of conference DidInfo 2019 : medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky : 25. ročník konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2019. - online, 231 s. - Spôsob prístupu: https://io.fpv.umb.sk/didinfo/Zbornik_Didinfo_2019.pdf. - ISBN 978-80-557-1533-9. Editori: Horváthová, D., Michalíková, A., Škrinárová, J., Voštinár, P. Recenzenti: Andrejková, G., Berki, J., Brodenec, I., Cápay, M., Dudáš, A., Horváthová, D., Hudec, M., Karabáš, J., Melicherčík, M., Michalíková, A., Škrinárová, J., Trajteľ, Ľ., Voštinár, P.

Ohlasy

Názov kategórie Konkrétny názov
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Morgan, Michael (20%); Butler, Matthew (20%); Sinclair, Jane (15%); Cross, Gerry (10%); Fraser, Janet (15%); Jacková, Jana (10%); Thota, Neena (10%): Understanding international benchmarks on student engagement - awareness, research alignment and response from a computer science perspective. New York : Association for computing machinery, 2017. ISBN 978-1-4503-4704-4, In ITiCSE-WGR 2017 [elektronický zdroj] : proceedings of the 2017 ITiCSE conference : working group reports. - 1.vyd. - New York : Association for Computing Machinery, 2018. - ISBN 978-1-4503-5627-5. - online, pp. 1-24. Článok je evidovaný v databáze Scopus a WoS

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
webová stránka webová stránka k publikovaniu výstupov projektu na KU Ružomberok http://evyucba.ku.sk/eduki/
webová stránka webová stránka k publikovaniu výstupov projektu na UMB Banská Bystrica https://lms.umb.sk/course/view.php?id=2013

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter