aplikovaná informatika

Detail študijného programu

Kód: 7160
UIPŠ kód: 2511T00
Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: informatika
Jazyky poskytovania:
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 30.11.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od: 01.09.2016
Text rozhodnutia: Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 01.09.2016
Číslo rozhodnutia: ex offo

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 61.
Dátum rozhodnutia: 29.11.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-19423/47609:2-071
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 16.12.2011
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2014
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 71.
Dátum rozhodnutia: 12.08.2013
Číslo rozhodnutia: 2013-13033/36771:4-071
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 20.08.2013
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 01.09.2016
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Dátum právoplatnosti: 01.09.2016
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť