angličtina v medzinárodnej obchodnej a kultúrnej praxi

Detail študijného programu

Kód: 4319
UIPŠ kód: 7357R26
Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta: Fakulta humanitných a prírodných vied
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania:
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 22.10.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od: 31.08.2013
Text rozhodnutia: Pozastavenie práva podľa § 113af ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 31.08.2013
Číslo rozhodnutia: ex offo

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 31.08.2013
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Pozastavenie práva podľa § 113af ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z.
Dátum právoplatnosti: 31.08.2013
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť