poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail študijného programu

Kód: 30308
UIPŠ kód: 7332T10
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania:
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 24.06.2010
Akreditácia do:
Pozastavenie od: 31.08.2013
Text rozhodnutia: Pozastavenie práva podľa § 113af ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 31.08.2013
Číslo rozhodnutia: ex offo

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 65.
Dátum rozhodnutia: 09.07.2012
Číslo rozhodnutia: 2012-9429/29554:8-071
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 17.07.2012
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2013
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 31.08.2013
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Pozastavenie práva podľa § 113af ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z.
Dátum právoplatnosti: 31.08.2013
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť