aplikovaná informatika

Detail študijného programu

Kód: 30178
UIPŠ kód: 2511R00
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: informatika
Jazyky poskytovania:
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 19.12.2011
Akreditácia do:
Pozastavenie od: 01.09.2016
Text rozhodnutia: Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 01.09.2016
Číslo rozhodnutia: ex offo

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 61.
Dátum rozhodnutia: 29.11.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-19423/47625:4-071
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 19.12.2011
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2015
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 01.09.2016
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Dátum právoplatnosti: 01.09.2016
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text: pozastavenie k 1.9. po skončení komplexnej akreditácie činností vysokej školy

Späť