poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail študijného programu

Kód: 23206
UIPŠ kód: 7332T10
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor:
Jazyky poskytovania: poľský jazyk, slovenský jazyk
Profesne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 21.08.2009
Akreditácia do: 31.08.2021
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie PaT_s ČO - vek garanta
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18820/48264:13-15A0
Požadovaný dátum doručenia správy o opatreniach: 28.02.2021

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18820/48264:13-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie PaT_s ČO - vek garanta
Dátum prevzatia: 12.11.2015
Výrok AK: spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2021
Správa: 28.02.2021
Sprievodný text: