poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail študijného programu

Kód: 23198
UIPŠ kód: 7332R11
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: poľský jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 21.08.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 25.10.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:37-A1110

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18820/48264:13-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie PaT_s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 12.11.2015
Výrok AK: spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2021
Správa: 28.02.2021
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 112.
Dátum rozhodnutia: 25.10.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:37-A1110
Text rozhodnutia: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Dátum právoplatnosti: 05.11.2019
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť