baníctvo a geotechnika

Detail študijného programu

Kód: 184832
UIPŠ kód: 2153R03
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 105064
Prvá akreditácia: 01.01.2023
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Technický záznam – priznanie alebo zmena študijného programu mimo konania o akreditácii.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 01.01.2023
Číslo rozhodnutia: ex offo

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 01.01.2023
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Technický záznam – priznanie alebo zmena študijného programu mimo konania o akreditácii.
Dátum právoplatnosti: 01.01.2023
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný program: baníctvo a geotechnika
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť