environmentálny manažment

Detail študijného programu

Kód: 182892
UIPŠ kód: 1615R00
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: ekologické a environmentálne vedy
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 11.08.2017
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 13.07.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-11108/32660:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 11.08.2017
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2021
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť