genetické technológie v agrobiológii

Detail študijného programu

Kód: 16386
UIPŠ kód: 4140T07
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 21.10.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 26.03.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/4183:18-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 11.05.2012
Číslo rozhodnutia: 2012-7616/20723:1-071
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 25.05.2012
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18737/46411:6-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 11.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa: 28.02.2018
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 26.03.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/4183:18-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum právoplatnosti: 13.04.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť