počítačové siete

Detail študijného programu

Kód: 162271
UIPŠ kód: 2523T05
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: informatika
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 27.06.2016
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 06.11.2017
Číslo rozhodnutia: 2017/14234:1-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 06.06.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-16742/24328:1-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 27.06.2016
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný program: počítačové siete
Študijný odbor: počítačové inžinierstvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 06.11.2017
Číslo rozhodnutia: 2017/14234:1-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 01.12.2017
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný program: počítačové siete
Študijný odbor: počítačové inžinierstvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť