zváranie, spájanie a povrchové úpravy

Detail študijného programu

Kód: 158729
UIPŠ kód: 2305T30
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Strojnícka fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: strojárstvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 30.08.2016
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 06.11.2017
Číslo rozhodnutia: 2017/14234:1-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 09.08.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-19490/32268:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 30.08.2016
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 06.11.2017
Číslo rozhodnutia: 2017/14234:1-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 01.12.2017
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť