záhradníctvo

Detail študijného programu

Kód: 12924
UIPŠ kód: 4142V00
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia:
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 10.05.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-7372/19929:6-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 27.07.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-11242/28090:4-071
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 10.08.2011
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2012
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 09.07.2012
Číslo rozhodnutia: 2012-9429/29554:8-071
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 17.07.2012
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18737/46411:6-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 11.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2017
Správa: 28.02.2017
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 10.05.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-7372/19929:6-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum právoplatnosti: 29.05.2017
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť