aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo

Detail študijného programu

Kód: 127123
UIPŠ kód: 6131T02
Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia: Detašované pracovisko Martin, Martin
Povolené miesta štúdia: Detašované pracovisko Martin, Martin
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: filozofia
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 13.06.2016
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_reakreditácia_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 24.05.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/11076:14-A1110

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 94.
Dátum rozhodnutia: 06.06.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-16742/24328:1-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 13.06.2016
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 111.
Dátum rozhodnutia: 24.05.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/11076:14-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_reakreditácia_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 02.07.2019
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť