aplikovaná zoológia a poľovníctvo

Detail študijného programu

Kód: 12708
UIPŠ kód: 4168V02
Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta: Lesnícka fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: lesníctvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 13.07.2009
Akreditácia do: 31.08.2020
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18770/47310:4-15A0
Požadovaný dátum doručenia správy o opatreniach: 29.02.2020

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 66.
Dátum rozhodnutia: 08.08.2012
Číslo rozhodnutia: 2012-12374/34251:2-071
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 27.08.2012
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18770/47310:4-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 12.11.2015
Výrok AK: spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2020
Správa: 29.02.2020
Sprievodný text:

Späť