anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

Detail študijného programu

Kód: 106537
UIPŠ kód: 7330T86
Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: nemecký jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 13.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:22-15A0

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18815-15A0, príloha č. 1
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 13.11.2015
Výrok AK: spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 106.
Dátum rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:22-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 10.09.2018
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť