fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail študijného programu

Kód: 105768
UIPŠ kód: 7332T11
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: fínsky jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 05.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: PaT_priznanie_reakreditácia_po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 20.12.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/16680:12-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766/48249:13-15A0
Text rozhodnutia: Prizanie_PaT_s ČO_ nový ŠP
Dátum prevzatia: 05.11.2015
Výrok AK: spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 109.
Dátum rozhodnutia: 20.12.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/16680:12-15A0
Text rozhodnutia: PaT_priznanie_reakreditácia_po 1.11.2018
Dátum prevzatia: 05.02.2019
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť