analytická chémia

Detail študijného programu

Kód: 104648
UIPŠ kód: 1403V00
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 5
Študijný odbor: chémia
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 12868
Prvá akreditácia: 09.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_po vyhodnotení správy_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 08.07.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/11076:6-A1110

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18811/46632:6-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 09.11.2015
Výrok AK: spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa: 28.02.2019
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 111.
Dátum rozhodnutia: 08.07.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/11076:6-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_po vyhodnotení správy_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 30.07.2019
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť