zváranie a spájanie materiálov

Detail študijného programu

Kód: 104235
UIPŠ kód: 2305T12
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: strojárstvo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 09.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:12-15A0

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18811/46627:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 09.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:12-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 17.09.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť