aplikovaná telematika

Detail študijného programu

Kód: 103538
UIPŠ kód: 2621T23
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: kybernetika
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 12.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_reakreditácia_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 06.12.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/18599:20-A1110

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18768/47299:3-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 12.11.2015
Výrok AK: spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 106.
Dátum rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:29-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 18.09.2018
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 114.
Dátum rozhodnutia: 06.12.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/18599:20-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_reakreditácia_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 16.12.2019
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť