alpínska ekológia

Detail študijného programu

Kód: 103409
UIPŠ kód: 1622T05
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta:
Miesto štúdia: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina
Povolené miesta štúdia: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: áno
Prvá akreditácia: 12.11.2015
Akreditácia do: 31.08.2019
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Spoločný ŠP-cez AK-s ČO_priznanie_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 13.07.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-11108/32778:6-15A0

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18768/51294:18-15A0
Text rozhodnutia: Spoločný ŠP_cez AK_priznanie s ČO_nový ŠP
Dátum prevzatia: 12.11.2015
Výrok AK: spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 101.
Dátum rozhodnutia: 13.07.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-11108/32778:6-15A0
Text rozhodnutia: Spoločný ŠP-cez AK-s ČO_priznanie_reakreditácia
Dátum prevzatia: 09.08.2017
Výrok AK: spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa:
Sprievodný text: