International Master of Horticulture Science

Detail študijného programu

Kód: 101035
UIPŠ kód: 4142T05
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Zahraničná škola (spoločný ŠP): Poľnohospodárka univerzita v Krakove (Fakulta záhradníctva), Poľská republika a so zahraničnou vysokou školou Mendelova univerzita v Brne (Záhradnícka fakulta), Česká republika.
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: Master of Science, MSc.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: áno
Prvá akreditácia: 21.08.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Spoloč. ŠP_sloven. a zahranič. VŠ_administratívna akr._priznanie
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 03.08.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-9014/37968:4-15A0

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 03.08.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-9014/37968:4-15A0
Text rozhodnutia: Spoloč. ŠP_sloven. a zahranič. VŠ_administratívna akr._priznanie
Dátum právoplatnosti: 21.08.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Študijný program: International Master of Horticulture Science
Študijný odbor: záhradníctvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť