poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail študijného programu

Kód: 100805
UIPŠ kód: 7332T10
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: poľský jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 31.01.2014
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 14.09.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-21482/37895:8-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 74.
Dátum rozhodnutia: 15.01.2014
Číslo rozhodnutia: 2014-764/1247:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie PaT s ČO (nový ŠP)
Dátum prevzatia: 31.01.2014
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2016
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 10
Text rozhodnutia: Priznanie PaT_s ČO - vek garanta
Dátum prevzatia: 05.11.2015
Výrok AK: spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa: 28.02.2018
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 96.
Dátum rozhodnutia: 14.09.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-21482/37895:8-15A0
Text rozhodnutia: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Dátum prevzatia: 28.09.2016
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť