analytická chémia (konverzný)

Detail študijného programu

Kód: 100765
UIPŠ kód: 1420T01
Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: chémia
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 03.11.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od: 31.08.2013
Text rozhodnutia: Pozastavenie práva podľa § 113af ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 31.08.2013
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 07.10.2009
Číslo rozhodnutia: CD-2009-35037/36455-1:sekr.
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 03.11.2009
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2013
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 31.08.2013
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Pozastavenie práva podľa § 113af ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z.
Dátum právoplatnosti: 31.08.2013
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť