francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail študijného programu

Kód: 100700
UIPŠ kód: 7332T05
Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: francúzsky jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 20.08.2013
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_PaT_bez ČO_ rekareditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18831/48259:12-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 71.
Dátum rozhodnutia: 12.08.2013
Číslo rozhodnutia: 2013/13033/36771:4-071
Text rozhodnutia: Priznanie PaT s ČO (nový ŠP)
Dátum prevzatia:
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2016
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18831/48259:12-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_PaT_bez ČO_ rekareditácia
Dátum prevzatia: 11.11.2015
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť