environmentálny manažment

Detail študijného programu

Kód: 100022
UIPŠ kód: 1615V00
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 5
Študijný odbor: ekologické a environmentálne vedy
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 15.04.2011
Akreditácia do:
Pozastavenie od: 01.09.2016
Text rozhodnutia: Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 01.09.2016
Číslo rozhodnutia: ex offo

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 24.03.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-4955/11249:5-071
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 15.04.2011
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2016
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 01.09.2016
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Dátum právoplatnosti: 01.09.2016
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text: pozastavenie k 1.9. po skončení komplexnej akreditácie činností vysokej školy

Späť