environmentálny manažment

Detail študijného programu

Kód: 100021
UIPŠ kód: 1615V00
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: ekologické a environmentálne vedy
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 15.04.2011
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 10.05.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-7372/19929:6-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 24.03.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-4955/11249:5-071
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 15.04.2011
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2014
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18737/46415:7-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_s ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 11.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa: 28.02.2018
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 10.05.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-7372/19929:6-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum právoplatnosti: 29.05.2017
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť