Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ústav telesnej výchovy a športu, Košice

 

Profil pracoviska

Školné a poplatky na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach:

-štúdium presahujúce štandardnú dĺžku študijného programu   -600 € / ak. rok

-štúdium v externej forme štúdia  -650 € / ak. rok

Ostatné služby

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK DRUHÉ KOLO do 31.7.2014 elektronicky na https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/start.do

Študijné programy

Prijímacie konanie

Šport a rekreáciaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.04.2019
Termín skúšky: 10.06.2019 – 12.06.2019

Detail univerzity

 

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková (katarina.novakova@upjs.sk)
Posledná aktualizácia: 12.02.2018 15:56

Upozorniť na neaktuálne údaje