Študentská vedecká aktivita 2021

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 15.04.2021
Miesto podujatia: ONLINE
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta UMB v BB
Odborný gestor podujatia: Ekonomická fakulta UMB v BB
Konané pod záštitou: Ekonomická fakulta UMB v BB
Odkaz na stránku konferencie: https://www.ef.umb.sk/index_e.asp?uid=376
Kľúčové slová: študentská vedecká aktivita ekonomické vedy
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax a získať atraktívne ceny, skúsenosti ako aj kredity. 

Cieľom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB a iných vysokých či stredných škôl do výskumnej činnosti, podnietiť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vieda a aplikovať výsledky prác ŠVA v praxi.

Študentská vedecká aktivita má už niekoľko rokov podobu medzinárodnej vedeckej konferencie. Sekcia Spoločenský vied sa každoročne vyznačuje mnohými účastnimi zo zahraničia, čo jej dodáva "silný" medzinárodný rozmer.

Najväčší prínosom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov EF UMB ako aj iných vysokých škôl do samostatnej výskumnej činnosti, podnieniť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied, čo by malo byústiť do využitia v praxi. Veľkým prínosom je aj získanie nových kontaktov a rozvoj medziľudských vzťahov v rámci tohto tradičného podujatia.

Tématické okruhy

ŠVA 2021 bude rozdelená do 8 sekcií:

1. Sekcia - Cestovný ruch

2. Sekcia - Ekonomika a manažment podniku

3. Sekcia - Financie, bankovníctvo a investovanie

4. Sekcia - Kvantitatívne metódy a informatika

5. Sekcia - Verejná ekonomika a regionálny rozvoj

6. Sekcia - Spoločenské vedy

7. Manažérske systémy

8. Sekcia - Sekcia pre študentov stredných škôl

Ďalšie informácie

Termíny:

15.02.2021 - prihláška študenta na vypísanú/zvolenú tému - elektronicky (viď pokyny v priloženej pozvánke)

01.04.2021 - doručenie práce tajomníkovi sekcie (spolu s posudkom vedúceho práce) - elektronicky

Ďalšie informácie na stránke https://www.ef.umb.sk/index_e.asp?uid=376

 

Posledná aktualizácia: 11.02.2021 14:51

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie