BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 11.11.2010 - 12.11.2010
Miesto podujatia: Košice
Usporiadateľ: VŠBM v Košiciach
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.vsbm.sk/konferencia.html
Kľúčové slová: bezpečnosť ochrana osôb a majetku security
Rokovací jazyk:

Hlavný cieľ

Konferencia si kladie za cieľ zvýrazniť význam prevencie kriminality v Slovenskej republike v kontexte vysokoškolského vzdelávania v bezpečnostných študijných programoch pri prelínaní sa do podmienok zjednotenej Európy a zabezpečenia Schengenského priestoru. Ochrana osôb a majetku sa stáva prioritnou záležitosťou za podmienok voľného pohybu osôb ako členov EÚ a migračnej vlny ostatných krajín do jej štruktúr.

Tématické okruhy

Sekcia č. 1 - Riadenie bezpečnostných systémov: Bezpečnostný manažment, bezpečnostné myslenie a konanie, bezpečnostné riziká a ich riešenie, problematika bezpečnostného vzdelávania, bezpečnostné informačné technológie, právne aspekty ochrany osôb a majetku, občianska bezpečnosť, extrémizmus a kriminalita, prevencia kriminality, zabezpečenie Schengenského priestoru. Sekcia č. 2 – Ekonomická bezpečnosť: Finančné a ľudské zdroje, hospodárstvo SR a jeho globalizačné procesy, požiadavky EÚ pri riešení problémov podnikateľského prostredia, postavenie súkromného vlastníctva a štátu v kontexte Európskeho trhu, riziká poisťovníctva a voľného trhu, kvalita podnikania a nástroje riadenia podnikateľských rizík, manažment kvality, krízový manažment, nezamestnanosť a sociálna vylúčenosť, chudoba a ľudské práva, sociálna deviácia. Sekcia č. 3 – Informačná bezpečnosť: Informačné a komunikačné technológie a ich bezpečnosť, bezpečnosť informácií, ochrana osobných údajov, hardvérové ochrany, softvérové zabezpečenie, antivírové programy, elektronický podpis, internetová kriminalita, informačná bezpečnosť a riziká, tvorba bezpečnostných politík a plánov zabezpečenia bezpečnosti informácií, riešenie vybranýchmodelových situácií narušenia bezpečnosti informácií. Sekcia č. 4 – Bezpečnosť v doprave a dopravnej infraštruktúre: Bezpečnosť v doprave a dopravnom stavebníctve, bezpečnosť v logistike, modelovanie optimalizácie v bezpečnosti dopravy a logistiky, dopravná infraštruktúra na riešenie krízových situácií, riadenie a technológie dopravných procesov v krízových situáciách. Sekcia č. 5 – Environmentálna bezpečnosť: Environmentálne dôsledky nárastu industrializácie a dopravy, ekologické katastrofy a prevencia, globálne ohrozenie životného prostredia, riešenie ochrany lokálnych environmentálnych poškodení, legislatíva v environmentálnej bezpečnosti.

Ďalšie informácie

Konferencia sa koná v pavilóne VŠBM Košice na Košťovej 1 v Košiciach. Prezentácia účastníkov: 11.11.2010 od 11:00 do 12:30 hod. (pavilón VŠBM Košice, Košťova 1) Z

Informáciu o podujatí vložil:
prof. Ing. Vladimír Sedlák (science@vsbm.sk)
Posledná aktualizácia: 15.10.2010 12:35

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie