15. medzinárodná vedecká konferencia BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 10.11.2022 - 11.11.2022
Miesto podujatia: Košťova 1, Košice
Usporiadateľ: VŠBM v Košiciach
Odborný gestor podujatia: Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing Marián MESÁROŠ, DrSc., DBA, MBA, MSc., LL.M
Odkaz na stránku konferencie: https://conference.vsbm.sk
Kľúčové slová: bezpečnosť Európska Únia Slovensko
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Ruský
Slovenský
Ukrajinský

Hlavný cieľ

Hlavným zámerom realizácie tohto významného vedeckého podujatia je snaha nadviazať na každoročne organizovanú Konferenciu “Bezpečné Slovensko a Európska únia”.  Pozornosť bude sústredená na tri hlavné témy, a to: aktuálne otázky bezpečnosti všeobecne, Európa a bezpečnostné problémy,  pandémia a bezpečnostné dopady na spoločnosť.
Cieľom konferencie bude výmena skúseností a poznatkov v oblasti bezpečnosti, nadviazanie a rozšírenie spolupráce zúčastnených a oboznámenie sa s výsledkami dobrej praxe  pri riešení aktuálnych bezpečnostných problémov.

Tématické okruhy

bezpečnostný manažment, integrovaný záchranný systém, súčasné hrozby a riziká, ekonomická bezpečnosť, informačná a kybernetická bezpečnosť, bezpečnostné vzdelávanie, bezpečnosť miest a obcí,  technické a organizačné aspekty ochrany osôb a majetku, bezpečnostné technológie, právne aspekty ochrany osôb a majetku, problémy migrácie, terorizmus, extrémizmus, medzinárodný organizovaný zločin, riziká v spvislosti s vojnovým stavom, politologická situácia, krízový manažment, civilná ochrana, mimoriadne udalosti, bezpečnosť obyvateľstva, práva a slobody v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19

Ďalšie informácie

Miesto konania : Košťova 1, Košice

Dôležité termíny :
Termín konania konferencie: 10. - 11. november 2022
Prihlášku na konferenciu s príspevkom vyplniť online do 8. novembra 2022
Prihlášku na konferenciu bez príspevku vyplniť online do 8. novembra 2022
Príspevok na konferenciu zaslať do 8. novembra 2022

Výstup z konferencie: články budú publikované v recenzovanom zborníku z konferencie dostupnom online. Plné znenia príspevkov vypracovaných v šablóne zasielajte elektronickou poštou na: conference@vsbm.sk Príspevky, ktoré nebudú v šablóne, nebudú akceptované. Jazyk príspevku môže byť anglický, český, poľský, ruský, slovenský, ukrajinský.

Rokovací jazyk konferencie: anglický, český, poľský, ruský, slovenský, ukrajinský

Web stránka konferencie: https://conference.vsbm.sk

Informáciu o podujatí vložil:
Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. (peter.losonczi@vsbm.sk)
Posledná aktualizácia: 25.10.2022 20:53

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie