14. medzinárodná vedecká konferencia BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 20.05.2021
Miesto podujatia: on-line
Usporiadateľ: VŠBM v Košiciach
Odborný gestor podujatia: Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing Marián MESÁROŠ, DrSc., DBA, MBA, MSc., LL.M
Odkaz na stránku konferencie: http://conference.vsbm.sk
Kľúčové slová: bezpečnosť Európska Únia Slovensko
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

Hlavným zámerom realizácie tohto významného vedeckého podujatia je snaha nadviazať na každoročne organizovanú Konferenciu “Bezpečné Slovensko a Európska únia”.  Pozornosť bude sústredená na tri hlavné témy, a to: aktuálne otázky bezpečnosti všeobecne, Európa a bezpečnostné problémy,  pandémia a bezpečnostné dopady na spoločnosť.
Cieľom konferencie bude výmena skúseností a poznatkov v oblasti bezpečnosti, nadviazanie a rozšírenie spolupráce zúčastnených a oboznámenie sa s výsledkami dobrej praxe  pri riešení aktuálnych bezpečnostných problémov.

Tématické okruhy

OBLASŤ 1: AKTUÁLNE OTÁZKY BEZPEČNOSTI VŠEOBECNE
Diskusné témy najmä: bezpečnostný manažment, integrovaný záchranný systém, súčasné hrozby a riziká, ekonomická bezpečnosť, informačná a kybernetická bezpečnosť, bezpečnostné vzdelávanie, bezpečnosť miest a obcí,  technické a organizačné aspekty ochrany osôb a majetku, bezpečnostné technológie.

OBLASŤ 2: AKTUÁLNE OTÁZKY BEZPEČNOSTI EURÓPY
Diskusné témy najmä: právne aspekty ochrany osôb a majetku, problémy migrácie, terorizmus, extrémizmus, medzinárodný organizovaný zločin.

OBLASŤ 3: PANDÉMIA A BEZPEČNOSTNÉ DOPADY NA SPOLOČNOSŤ
Diskusné témy najmä: krízový manažment, civilná ochrana, mimoriadne udalosti, bezpečnosť obyvateľstva, práva a slobody v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Ďalšie informácie

Miesto konania : online cez system Microsoft Teams

Dôležité termíny :
Termín konania konferencie: 20. máj 2021
Prihlášku na konferenciu s príspevkom vyplniť online do 30. apríla 2021
Prihlášku na konferenciu bez príspevku vyplniť online do 15.mája 2021
Príspevok na konferenciu zaslať do 30. apríla 2021

Výstup z konferencie: články budú publikované v recenzovanom zborníku z konferencie na CD nosiči. Plné znenia príspevkov vypracovaných v šablóne zasielajte elektronickou poštou na: conference@vsbm.sk Príspevky, ktoré nebudú v šablóne, nebudú akceptované. Jazyk príspevku môže byť slovenský, anglický, český a poľský.

Rokovací jazyk konferencie: slovenský, anglický, český a poľský

Web stránka konferencie: http://conference.vsbm.sk

Informáciu o podujatí vložil:
Dr. h. c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. (peter.losonczi@vsbm.sk)
Posledná aktualizácia: 09.04.2021 06:52

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie