sociálna práca

Detail habilitácie alebo inaugurácie

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: sociálna práca
Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta: Filozofická fakulta
Akademický titul: doc.
prof.
Prvá akreditácia: 15.01.2014
Akreditácia do:

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 15.01.2014
Číslo rozhodnutia: 2014-764/1430:5-15A0
Text rozhodnutia: .
Dátum prevzatia: 28.01.2014
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18815/48134:12-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO
Dátum prevzatia: 13.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Historické údaje nemusia byť kompletné.

Späť