kompletná elektronická učebnica - Základy výtvarnej edukácie

Názov kurzu Základy výtvarnej edukácie
Meno univerzity Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Autor Lenka Lipárová
Kľúčové slová výtvarná edukácia v izuálna komunikácia detský výtvarný prejav projektovanie výtvarnej aktivity výtvarná úloha ciele kritériá
WWW http://lms2.umb.sk/
Oblasť Predškolská a elementárna pedagogika
Kategória kompletná elektronická učebnica
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Prístup autorizovaný - Ak máte záujem o prístup do tohto kurzu kontaktujte autora
hosťovský prístup
Demo verzia https://lms2.umb.sk/course/view.php?id=1643
Cieľová skupina VŠ štúdium denné
VŠ dištančné
Počet absolventov 200
Realizácia v rámci projektu
Počet tém 5
Časová náročnosť 120
Anotácia Kurz Základy výtvarnej edukácie je určený študentom predškolskej a elementárnej pedagogiky a je zameraný na poznanie základných procesov vo výtvarnej výchove neoddeľujúc predprimárny a primárny stupeň. Umožňuje študentovi variabilne voliť úlohy tak, aby sa mohol orientovať na zvolený stupeň vzdelávania (MŠ/ZŠ). Elektronické prostredie kurzu predstavuje organizačnú podporu počas semestra, priestor pre diskusiu medzi študentami a databázy študentských riešení. Študent si úspešným absolvovaním kurzu: Osvojí poznatky z okruhu problematiky týkajúcej sa teórie výtvarnej kultúry s dôrazom na poznávanie výtvarného jazyka a možnosti výtvarnej komunikácie Je schopný vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov a výtvarne na ne reagovať Ovláda základy práce vo viacerých výtvarných technikách Vie vhodne zvoliť a tiež aplikovať osvojené postupy pri realizácii vlastných výtvarných riešení. Analyzuje výtvarné problémy a vie riešiť ich výtvarné spracovanie v závislosti od témy. Vie sa výtvarne vyjadriť v kresbe, maľbe, priestorovom stvárnení aj nových výtvarných postupoch. Dokáže prispôsobiť činnosť problémovej situácii a tvorivo výtvarne reagovať . Vie zhodnotiť aj zdôvodniť úroveň vlastnej výtvarnej práce na základe stanovených kritérií.
Použité prvky webové dokumenty (html)
textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
grafické dokumenty s výpovednou hodnotou
videosúbory (avi, mpeg)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
kooperatívne/skupinové aktivity
Rok spustenia kurzu 2015
Kontakt na autora kurzu: Mgr. Lenka Lipárová, PhD. (lkasacova@gmail.com)

Posledná aktualizácia: 25.10.2018 12:32

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz