Tretí ročník esejistickej súťaže pre stredoškolákov Moja Európa

08.03.2019

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlasuje tretí ročník súťaže v písaní esejí Moja Európa, ktorá je určená študentom všetkých ročníkov stredných škôl a gymnázií na Slovensku.

Téma súťaže je:

Čo je najdôležitejšia (spoločná) európska hodnota budúcnosti?

 

Zámerom súťaže je prehĺbiť povedomie o Európskej únii a procese európskej integrácie, podporiť rozvoj kritického myslenia a schopnosť sformulovať vlastný názor v širších súvislostiach.

 

Súťaž Moja Európa sa koná ako súčasť projektu Jean Monnet Module: The Ukrainian Crisis: Challenge for European Integration.

 

Pravidlá a inštrukcie

Argumentačná esej v rozsahu od 1000 do 1300 slov, v ktorej majú študenti za úlohu vecne a kreatívne zaujať vlastné stanovisko k danej téme. 

Pri súťažných esejach bude hodnotená predovšetkým myšlienková originalita, schopnosť argumentácie a celkové uchopenie danej témy.

Eseje bude hodnotiť šesťčlenná odborná komisia vymenovaná dekanom FF KU a každý súťažiaci dostane posudok na zaslaný text. 

Komisia určí a zverejní poradie na prvých troch miestach a prví traja súťažiaci budú odmenení vecnými cenami.

 

1. cena: Smarthodinky + diplom
2. cena: Bezdrôtové slúchadlá + diplom
3. cena: Mikina + diplom

Súťažné eseje môžete zasielať do 12. apríla 2019

Texty je možné posielať prostredníctvom elektronického systému na www.ff.ku.sk, banner súťaže Moja Európa.

Výsledky súťaže budú vyhlásené do 6. mája 2019. 

Do súťaže možno zaslať len doteraz nepublikovanú esej, ktorá je pôvodným textom autora.

V prípade zistenia plagiátorstva bude esej vylúčená zo súťaže.   

 

Formálna úprava a štruktúra eseje

Esej je potrebné zaslať vo formáte pdf, doc, docx, rtf. Riadkovanie 1,15 s použitím pätkového písma 12 pt, napr. Times New Roman. 

Pre esej zvoľte priliehavý názov. Odporúčame rozčleniť text na úvodnú časť, časť, v ktorej bude uvedený hlavný argument eseje, a záverečnú – zhrňujúcu časť.

Pri citovaní iného textu je potrebné za citáciu do zátvorky uviesť priezvisko autora citovaného textu, rok vydania tohto textu a stranu, na ktorej sa citovaný text nachádza. Napr. (Merritt, 2016, 143).

Citovaný text uveďte v zozname použitej literatúry na konci eseje. Napr. Použitá literatúra: Merritt, G. (2016). Slippery Slope: Europe’s Troubled Future. Oxford: Oxford University Press. 

 

Plagát súťaže na stiahnutie

Prihláška do súťaže