Filozofická fakulta UPJŠ otvára dvere pre záujemcov o vysokoškolské štúdium

08.02.2016

Vedenie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach pozýva stredoškolských študentov a ich rodičov a pedagógov na tradičný Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. februára 2016 od 9:00 hod. v areáli FF UPJŠ na Moyzesovej ul. 9 a Ulici Dr. Kostlivého v historickom centre Košíc, v novozrekonštruovaných objektoch AristotelesSokrates. Tohtoročný Deň otvorených dverí FF UPJŠ sa uskutoční pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie.

„Skúsenosť je neprenosná," vyzdvihuje význam podujatia dekanka FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. „Záujemcom o štúdium na našej fakulte ponúkame osobné stretnutia nielen s vyučujúcimi, ale aj s našimi študentmi, od ktorých získajú priame odpovede na otázky týkajúce sa študijných programov, nárokov štúdia a možností uplatnenia sa v praxi, teda odpovede na dôležité otázky, ktoré im pomôžu zodpovedne sa rozhodnúť. Ponúkame návštevu priestorov dýchajúcich históriou, ale aj najmodernejšími technológiami fonetického, tlmočníckeho, jazykového, psychologického a pedagogického laboratória a taktiež filmového a televízneho štúdia. Štúdium našich programov otvára svet komunikácie, histórie, filozofie, politológie, etiky, psychológie, sociálnej práce, výchovy, vzdelávania a jazykov."

Pre záujemcov o štúdium humanitných, spoločenských a behaviorálnych, historických či pedagogických odborov bude k dispozícii jedenásť stanovíšť (podrobnejšie v programe DOD dostupnom na adrese http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/ff-dod-febr2016/), kde sa budú prezentovať katedry anglistiky a amerikanistiky (vrátane študijných programov tlmočníctva a prekladateľstva - anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku), aplikovanej etiky, filozofie a dejín filozofie, germanistiky, katedry histórie, pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, politológie, psychológie, romanistiky a klasickej filológie, slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie a katedra sociálnej prace.

„Filozofická fakulta na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vstúpila do 10. roka svojej existencie. Výsledkami svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej práce sa významne presadzuje v domácom aj medzinárodnom kontexte a expertíznou prácou ponúka možnosti riešenia situácie týkajúcej sa stavu školstva, vedy a výskumu," prízvukuje dekanka fakulty O. Orosová.

Všeobecné informácie o Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je najmladšou fakultou univerzity - bola znovuzaložená 1. januára 2007, desať rokov po rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na dve samostatné univerzity - Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovskú univerzitu v Prešove. Od svojho založenia pripravila pre prax 2 174 absolventov v rámci bakalárskeho stupňa štúdia a 1 377 absolventov v rámci magisterského stupňa štúdia v študijných programoch štyroch skupín študijných odborov - humanitné vedy, spoločenské a behaviorálne vedy, historické vedy a etnografia, pedagogické vedy.

Filozofická fakulta UPJŠ ponúka štúdium v 97 študijných programoch bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia a v siedmich študijných programoch doktorandského stupňa štúdia - dejiny filozofie, slovenské dejiny, literárna veda, sociálna psychológia a psychológia práce, britské a americké štúdiá, teória politiky, integratívna sociálna práca. Od roku 2015 umožňuje absolvovať magisterské štúdium psychológie v anglickom jazyku aj zahraničným študentom.

Filozofická fakulta UPJŠ podporuje mobility svojich študentov a učiteľov - aktuálne má podpísané zmluvy Erasmus+ so 68 univerzitami z 19 krajín. Kvalita poskytovaného vzdelania je daná medzinárodnou spoluprácou, vedeckovýskumnou prácou a publikačnou činnosťou v domácich a zahraničných odborných časopisoch evidovaných v medzinárodných databázach a vychádzajúcich v najprestížnejších domácich a zahraničných vydavateľstvách. FF UPJŠ má práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v siedmich študijných odboroch - dejiny filozofie, literárna veda, slovenské dejiny, neslovanské jazyky a literatúry, sociálna psychológia a psychológia práce, sociálna práca, politológia.

Filozofická fakulta UPJŠ má 12 katedier a Centrum jazykovej prípravy. Výučba prebieha v novozrekonštruovaných, technicky plne vybavených priestoroch bývalej Krajskej detskej nemocnice v areáli na Moyzesovej ulici v historickom centre Košíc - v budovách Aristoteles a Sokrates (v stave rekonštrukcie je budova Platon) a na voľnočasové aktivity študentov slúži budova Minerva. Časť praktickej výučby sa realizuje v špecializovaných laboratóriách - vo fonetickom laboratóriu, v tlmočníckom a jazykovom laboratóriu, vo filmovom a televíznom štúdiu a v psychologickom a pedagogickom laboratóriu.

Zdroj: PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

e-mail: marian.gladis@upjs.sk

tel.: (055) 234 7139

Fotogaléria k článku: