Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave - Podklady k príprave na prijímacie skúšky

07.01.2020

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium v akad. roku 2020/2021 publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky

z predmetov biológia, fyzika, náuka o spoločnosti a skúška telesnej zdatnosti

Publikácia je určená pre uchádzačov o bakalárske štúdium v dennej forme štúdia, v študijných odboroch:

- ošetrovateľstvo

- pôrodná asistencia

- fyzioterapia

- urgentná zdravotná starostlivosť

- rádiologická technika

Záujemcovia si môžu publikáciu zakúpiť v COPY centre na adrese:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 14 (Kramáre), 833 03 Bratislava

Otváracie hodiny:
pondelok – štvrtok:   7:00 – 15:00 hod.
piatok:   7:00 – 12:30 hod.

Zdroj: http://www.szu.sk/index.php?id=63