Druhé kolo prijímacieho konania na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

29.06.2016

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na vybrané študijné programy bakalárskeho stupňa štúdia na akademický rok 2016/2017.

§ Košice 29. júna 2016

Uchádzači o externú formu bakalárskeho štúdia v študijných programoch sociálna práca, masmediálne štúdiábritské a americké štúdiá (študijné programy s prijímacou skúškou) a politológia (bez prijímacej skúšky) môžu posielať prihlášky do 12. augusta 2016 (platí pre zaslanie klasickej prihlášky aj elektronickej prihlášky).

Prijímacia skúška v študijných programoch sociálna práca, masmediálne štúdiá a britské a americké štúdiá sa uskutoční 26. augusta 2016 (FF UPJŠ neumožňuje absolvovať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne).

Podrobné informácie pre záujemcov o štúdium – vrátane podmienok prijatia a ďalších náležitostí – sú k dispozícii na adrese:

http://www.upjs.sk/public/media/2547/pk-2kolo-bc-2016-17.pdf

Zdroj: Správa pre médiá / FF UPJŠ / Druhé kolo prijímacieho konania