Dodatočné prijímacie konanie v akademickom roku 2018/2019 na Fakultu prírodných vied UKF

29.05.2018

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané bakalárske študijné programy a magisterské študijné programy s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2018

Fakulta prírodných vied vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané bakalárske študijné programy s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2018
Denná forma štúdia v študijných programoch:

Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej dvojkombinácii predmetov – biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
Učiteľstvo predmetov v dvojkombinácii prírodovedného predmetu (biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety) a jedného z predmetov: hudobné umenie, pedagogika, technika,
Aplikovaná ekológia a environmentalistika,
Environmentalistika,
Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve,
Technická mineralógia – gemológia.

Externá forma štúdia v študijných programoch:

Biológia,
Environmentalistika,
Technická mineralógia – gemológia.


Fakulta prírodných vied vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané magisterské študijné programy s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2018
Denná forma štúdia v študijných programoch:

Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej dvojkombinácii predmetov – biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety
Učiteľstvo predmetov v dvojkombinácii prírodovedného predmetu (biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety) a jedného z predmetov: hudobné umenie, technika,
Aplikovaná informatika,
Biológia,
Environmentalistika,
Environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi
Fyzika materiálov,
Geografia v regionálnom rozvoji,
Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve.

Externá forma štúdia v študijných programoch:

Aplikovaná informatika,
Biológia,
Environmentalistika.

Zdroj: https://www.fpv.ukf.sk/sk/997-dodatocne-prijimacie-konanie-v-akademickom-roku-2018-2019