Emergency services

The grandaunt is able to independently analyze the state and problems related to the rescue works and suggest measures and realize activities in the field of prevention against fire. The graduate is able to direct professionally the activity of rescue components. The grandaunt has knowledge's about management and made the intervention with components of integration rescue system and technical equipments using by intervention against fire and rescue works.Prospects of graduates

The study is managerially and technologically oriented. Within its framework specialist are being prepared who are able to fulfil preventive administrative, emergency and liquidation tasks in the section of fire protection at the individual organisational levels of state administration, in the manufacturing and economic organizations, but also in professional departments of fire protection and emergency forces. They can perform specialised work activities in the performance of state fire supervision and identification of the fire causes, commander and technical functions in fire brigades, specialists and technicians of fire protection in the industrial sectors and segments of the economy of the Slovak Republic.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.Additional information

Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, absolvujú písomné testy zo všeobecných vedomostí. Test zo všeobecných vedomostí overuje základné predpoklady a schopnosti, ktoré študent potrebuje na úspešné vysokoškolské štúdium.

Test obsahuje kvantitatívnu časť (jednoduché matematické slovné úlohy, analytické a logické myslenie, úsudok, vyvodzovanie), verbálnu časť (schopnosť analyzovať jazykové prostriedky slovenského jazyka z hľadiska ich gramatických, lexikálnych a štylistických vlastností, význam a forma v slovnej zásobe) a všeobecný spoločenský prehľad (orientácia v aktuálnych domácich i zahraničných udalostiach).

Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia plánovaných kapacít. Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania stanoví dekan FBI UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie fakulty. V kompetencii dekana je dopĺňať stav prijatých uchádzačov o štúdium študijných programov v 1. roku bakalárskeho štúdia na predpokladaný počet z uchádzačov, ktorí vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe bakalárskeho štúdia, ale neboli prijatí z dôvodu naplnenia kapacity pôvodne zvoleného študijného programu.

Vo vybraných študijných programoch bakalárskeho štúdia bude v prípade voľných miest zorganizované aj druhé kolo prijímacieho konania. Zoznam študijných programov bakalárskeho štúdia pre druhé kolo prijímacieho konania, termín podania prihlášky a termín prijímacieho konania budú zverejnené do 21.6.2021. Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania pre bakalárske štúdium sú rovnaké ako v prvom kole prijímacieho konania.Conditions for international students

Foreign applicants are admitted under the respective inter-governmental agreements or at own expenses. The applicants from EU countries are admitted and study under the same conditions as the students  from the Slovak Republic. The applicants from the Czech Republic may use for submitting the study application form  the valid in the Czech Republic. In case of applicants with no active command of Slovak or Czech language successful attendance of language preparation at The University of Žilina is required.Conditions of admission without the entrance exam

without entrance exams will be accepted the applicants having for each of the last two secondary school years including the leaving exam an average of up to 1.5 and pass leaving exam in Mathematics

the applicants that doe not meet these criteria will take written tests focused on Mathematics, Informatics and foreign languageCoordinator for students with specific needs

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

e-mail:Valeria.Moricova@fbi.uniza.sk,

tel. 041/513 6731General information on the admission exam

the fee for admission procedure must be paid to the following address: The University of Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, account number: 7000269933/8180, variable symbol:  1093, constant symbol: 0308

written and oral command of Slovak (Czech) language, basic knowledge of one world language (English, German, French)

in case of payment from the Czech Republic use SWIFT: NBSBSKBX

in case of payment from other foreign country IBAN: SK9307200000000000123852

the original payment document and the CV must be sent to the address of the faculty (Ul. 1.Mája 32, 010 26  Žilina) together with the application form

if the applicant would like to participate in admission procedure at more faculties of The University of Žilina, an application must be filed separately to each faculty with payment of the respective fee

in case of interest in both study forms (full-time and part-time) it is necessary to file two applications including two fees for the admission procedure

the tuition is according to the act on universities

the use of electric application does not replace the written application on the prescribed form

if the applicant would like to participate in admission procedure at more faculties of The University of Žilina, an application must be filed separately to each faculty with payment of the respective fee

the tuition is according to the act on universitiesForm of entrance exam

writtenTests

general knowledge  • Apply the application for study

    31.03.2021

  • Performance of the entrance exam

    09.06.2021 - 09.06.2021

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
75


Additions
  • CV (paper form, electronic form)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)
  • kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account: 7000269933/8180

Variable symbol:1093

Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Anna Košútová – Anna.Kosutova@fbi.uniza.sk
Last update: 16.09.2020 16:05

Draw attention to not topical data